Hà Nội, Ngày 25/10/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có niềm tin chắc chắn và khát vọng mãnh liệt về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp nội lực và ngoại lực để phát triển đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nghiên cứu - Trao đổi

Công tác xây dựng và triển khai thực hiện các quy định của Đảng về kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng và phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chú trọng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cần có những giải pháp tiếp tục đổi mới công tác ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai Luật Thanh niên

Tỉnh Quảng Bình chú trọng triển khai Luật Thanh niên

Tỉnh Quảng Bình có khoảng ¼ dân số trong độ tuổi thanh niên. Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam và quê hương cách mạng anh hùng, thanh niên Quảng Bình đã có bước trưởng thành nhanh chóng, phần lớn sống có lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, công việc khó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Những thập niên gần đây, tôn giáo du nhập và phát triển mạnh trong các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên. Các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn tôn giáo có những tác động tích cực, làm phong phú đời sống văn hóa ở Tây Nguyên. Các tôn giáo hội nhập văn hóa dân tộc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội (giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo), khôi phục không gian văn hóa truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên. Bên cạnh những tác động tích cực, cũng có những tác động làm biến đổi các mối quan hệ và thiết chế xã hội truyền thống, bị các thế lực thù địch lợi dụng gây biến động phức tạp về chính trị, xã hội.

Bạn đọc viết

Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Theo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

Tiêu điểm

Bổ sung khen thưởng với đại biểu Quốc hội và người nước ngoài

Sáng 23/10/2021, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) do Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì soạn thảo. Đây cũng là dự án Luật đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung. Cuộc phỏng vấn sau đây với đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sẽ cụ thể hơn về những điểm mới của dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).

Video nổi bật