Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Xây dựng chính quyền địa phương