Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Xây dựng chính quyền địa phương