Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh