Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh