Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh