Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh