Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh