Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh