Hà Nội, Ngày 02/10/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng