Hà Nội, Ngày 28/05/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng