Hà Nội, Ngày 11/12/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng