Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Đảng ủy Bộ Nội vụ: sơ kết công tác đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2024

Ngày đăng: 22/04/2024   13:06
Mặc định Cỡ chữ

Sáng ngày 22/4/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2024. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ; các đồng chí chuyên viên giúp việc công tác Đảng các Đảng ủy cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết: Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.Đồng thời chỉ đạo triển khai 03 trọng tâm công tác đã xác định đó là: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (2) Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ Nội vụ; (3) Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ và nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc thành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến, đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân; đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trong Quý II năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2024

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng Quý I và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2024. Theo đó, Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ trong Quý I năm 2024 trên các mặt công tác như: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. 

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối  các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với  Ban Cán sự  đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những  nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. 

Việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2024, Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2024. Khắc phục các hạn chế của Quý I năm 2024 trong thực hiện nhiệm vụ, để tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023 của Đảng ủy Bộ. 

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ trong thời gian vừa qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Quý II và cả năm 2024...

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa nhiều nội dung trong dự thảo Báo cáo; đồng chí đề nghị trong Quý II năm 2024, các cấp ủy đảng cần phối hợp chặt chẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, bám sát Chương trình công tác năm 2024 của Bộ, của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, công chức, viên chức, người lao động từng đơn vị nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ nề nếp, chất lượng, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ.

Hai là, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ chủ trì tổ chức phát động rộng rãi đến các tổ chức đảng để các đảng viên hưởng ứng, tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Ba là, tăng cường chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, hoàn thiện kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch. Thực hiện việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hoàn thiện phân cấp tại Học viện Hành chính quốc gia.

Năm là, các cấp ủy Đảng chuẩn bị chu đáo, bài bản công tác tổ chức Đại hội đúng theo quy định.

Sáu là, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng./.

Hoài Nga

Bình luận

Sáng ngày 22/4/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2024. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

" />

Tin tức cùng chuyên mục

Ban Dân vận Trung ương làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”

Ngày đăng 21/05/2024
Sáng 21/5/2024, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ nghiên cứu Đề tài trọng điểm cấp quốc gia (Đề tài).

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 19/05/2024
Ngày 19/5/2024, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo dự kiến, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, trong đó có Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng 17/05/2024
Chiều 16/5/2024, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã chủ trì Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), đại diện các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường đối ngoại đa phương góp phần phát triển nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2024
Ngày 16/5/2024, tại Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo tập huấn phổ biến kiến thức và cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác đối ngoại đa phương của Bộ Nội vụ năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đối ngoại đa phương góp phần phát triển nền ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội thảo.

Bộ Nội vụ dâng hương kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Ngày đăng 15/05/2024
Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5/2024, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đoàn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.