Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới

Ngày đăng: 10/04/2024   12:55
Mặc định Cỡ chữ

Trong những năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa, đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, bài bản, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. Qua đó, đã đạt được một số kết quả, nổi bật như sau:

Một là, việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, nền nếp, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW gắn với cụ thể hóa nội dung Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trung thành, trung thực, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nêu gương”. Các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng.

Ba là,  cấp ủy các cấp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng. Hằng năm chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch phân công đảng viên lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị để xây dựng nội dung chuyên đề, báo cáo trong sinh hoạt chi bộ, thảo luận dân chủ, công khai, đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời, khuyến khích năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối ngày càng được quan tâm, chú trọng. Tổ chức xây dựng nội dung, đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đặc thù của Đảng bộ Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đổi mới về nội dung, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khuyến khích đổi mới phương thức truyền đạt để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với giáo dục trực quan, nâng cao tính hiện thực, làm phong phú nội dung, nâng cao sức lôi cuốn.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, bài bản đã góp phần cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác; qua đó, kịp thời phát hiện, làm rõ những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; chú trọng phát hiện, tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; trong giai đoạn 2016-2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng bằng khen cho 130 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Kết luận; những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức; đôi khi còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm ở một số cơ quan, đơn vị hình thức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn và chưa phù hợp với các đối tượng; công tác tuyên truyền về mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên, mới chỉ tập trung vào dịp tổng kết và kỷ niệm các lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời; chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, tu dưỡng về đạo đức dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật…

Vì vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu gương, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Thứ ba, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành chương trình hành động, xác định đúng và trúng các khâu đột phá, những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tạo sức lan tỏa, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện quy định về nêu gương. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống.

 Những kết quả đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên, đây là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên./.

Theo: dukcqtw.dcs.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng phong cách của cán bộ lãnh đạo theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/05/2024
Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lòng yêu nước vô hạn, tình yêu thương nhân dân sâu sắc; một tác phong làm việc khoa học, mẫn tiệp, dân chủ, khách quan… tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Bài viết làm rõ hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và đổi mới phong cách của người cán bộ cách mạng, đây là những chỉ dẫn  cho mỗi cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo quan điểm của Người để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 02/05/2024
Kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về việc đề cao, coi trọng đạo đức của người cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phải xây dựng được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bài viết phân tích, làm rõ hơn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để có biện pháp vận dụng và triển khai có hiệu quả trong thực tiễn hiện nay.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Ngày đăng 22/04/2024
Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Xây dựng đội ngũ chính trị viên ở đơn vị cơ sở trong Quân đội có đức, có tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/03/2024
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài luôn là kim chỉ nam định hướng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng. Chính trị viên là người chủ trì về chính trị ở đơn vị cơ sở, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đức, tài và sự vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ chính trị viên ở đơn vị cơ sở trong Quân đội đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Ngày đăng 20/03/2024
Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đã và đang tăng cường chống phá, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng, những thành quả của cách mạng Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.