Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn

Ngày đăng: 11/05/2023   22:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027 (Đề án). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn trong công tác xây dựng chương trình và thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo quy định.
Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Mục tiêu cụ thể: 90% cán bộ đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; 80% cán bộ đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; 100% cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ cấp Trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: 1) Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn; 2) Xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng tổ chức lớp bồi dưỡng; 3) Nghiên cứu, khảo sát và biên soạn tài liệu bồi dưỡng; 4) Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên; 5) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị 

Ngày đăng 18/06/2024
“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh bởi những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được kết tinh từ truyền thống yêu nước của dân tộc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải gắn với bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả sau đào tạo

Ngày đăng 14/06/2024
Đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Quy định về tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

Ngày đăng 12/06/2024
Quy định về tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước đã được quy định rõ tại Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.

Quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 10/06/2024
Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ "hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức" đã quy định rõ về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bồi dưỡng cán bộ đoàn phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 05/06/2024
Đó là yêu cầu được nêu trong Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 11/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027.