Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở của thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 08/03/2024   07:57
Mặc định Cỡ chữ

Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở là một trong những nhân tố quyết định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh. Từ phân tích thực trạng, bài viết đưa ra các giải pháp để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở của thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

Thực trạng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở của thành phố Hà Nội

Hiện nay, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội có gần 938.549 hội viên; với 33 đầu mối đơn vị trực thuộc (bao gồm Hội LHPN của 30 quận/huyện/thị xã và Hội Phụ nữ Công an thành phố, Đoàn Luật sư thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô). Tính đến tháng 10/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 747 cơ sở Hội, 5.459 chi, 11.632 tổ phụ nữ, trong đó có 579 Hội liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn, 167 cơ sở đặc thù; 4.938 chi, 11.106 tổ phụ nữ khu dân cư, 521 chi, tổ đặc thù(1).

Hội LHPN cấp cơ sở là cấp cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Hội LHPN Việt Nam. Hội LHPN cấp cơ sở là nền tảng của tổ chức Hội... dưới cấp cơ sở có thể lập các chi hội, hoặc tổ phụ nữ. Nơi có chi hội, dưới chi hội là tổ phụ nữ. Tổ phụ nữ được thành lập theo địa bàn dân cư, nghề nghiệp, lứa tuổi, sở thích... với nội dung và hình thức hoạt động đa dạng, phù hợp với các đối tượng phụ nữ; chi, tổ phụ nữ sinh hoạt ít nhất 03 tháng một lần. Đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy chính trị cơ sở, là những người trực tiếp triển khai các nhiệm vụ công tác Hội, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, là cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên, phụ nữ, giữa tổ chức Hội với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. 

- Về số lượng: ngoài các ủy viên ban thường vụ được cơ cấu từ các ngành và cán bộ các chi hội thuộc lực lượng vũ trang (Công an và Quân đội); tính đến tháng 10/2023, tổng số cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở (chỉ tính chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã và chi hội trưởng chi hội phụ nữ) trên địa bàn thành phố Hà Nội là 6.033 người, trong đó có 578 chủ tịch, 585 phó chủ tịch và 4.938 chi hội trưởng phụ nữ (hầu hết là ủy viên ban chấp hành Hội LHPN cấp cơ sở)(2).

- Về cơ cấu độ tuổi: cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở ngày càng được trẻ hóa; đa số chủ tịch Hội trong độ tuổi từ 30-45 (chiếm 62,5%), còn lại trong độ tuổi từ 45-55 tuổi. Có 48,6% phó chủ tịch trong độ tuổi 30-45 và 51,4% trong độ tuổi 45-55 và trên 55 tuổi, trong đó có 85 người là phó chủ tịch trong độ tuổi từ 55 tuổi trở lên (14,5%); 56% chi hội trưởng trong độ tuổi (45-54); 20,5% trong độ tuổi từ 30-45 và 22% trong độ tuổi từ 55 tuổi trở lên. Không có chủ tịch và phó chủ tịch dưới 30 tuổi(3). 

- Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: trong những năm qua, Hội LHPN thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN cơ sở. Hàng năm, các cấp Hội đều định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở theo phân cấp. Hiện nay, 97,5% chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, trong đó có 25 chủ tịch Hội có trình độ trên đại học (tỷ lệ 4,3%) và 85,3% trình độ lý luận chính trị trung cấp, 77,5% phó chủ tịch Hội có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học; 26% chi hội trưởng có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học; 83,2% chi hội trưởng chưa được đào tạo về trình độ lý luận chính trị(4). Đa số chi hội trưởng còn thiếu kiến thức cơ bản về xã hội, bình đẳng giới, các chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ và thiếu kỹ năng, phương pháp làm việc... đây là hạn chế lớn đối với cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở trực tiếp làm công tác dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chính sách, pháp luật.  

- Năng lực công tác: đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở hiện nay về cơ bản đều có năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội. Tuy nhiên trên thực tế, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; còn biểu hiện hành chính hóa trong chỉ đạo hoạt động Hội; chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; một số kỹ năng công tác còn hạn chế (kỹ năng giám sát và phản biện xã hội, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tư vấn, kỹ năng tuyên truyền...)

- Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao: cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực; nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào phụ nữ cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiệu quả thiết thực từ việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt, hành động thiết thực vì cộng đồng; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền phê duyệt, tổ chức triển khai các chương trình, đề án thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế, đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ, trẻ em. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng, cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở được chị em hội viên phụ nữ tin tưởng, tín nhiệm.

Có thể khẳng định, đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở của thành phố Hà Nội đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng; từng bước nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của công tác hội; luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực; nhiệt tình, trách nhiệm, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ và công tác Hội. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một bộ phận cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội cũng như yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ đã lớn tuổi và kiêm nhiệm nhiều công việc, dẫn đến phương pháp làm việc thiếu tính sáng tạo, chưa khoa học. Bên cạnh đó, một số cán bộ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, uy tín để có thể thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng... Điều này đặt ra yêu cầu phải đặc biệt quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở của thành phố Hà Nội để nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở của thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Một là, chú trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phân biệt đối xử, định kiến trong việc đánh giá, tuyển chọn và đề bạt cán bộ nữ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Quan tâm đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý có cơ cấu cấp ủy để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Làm tốt công tác rà soát, tổng hợp, phát hiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ trong đó có cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở, đảm bảo sự đồng bộ để tổ chức triển khai thực hiện.

Hai là, chính quyền các cấp và các ban, ngành tiếp tục tạo điều kiện về nguồn kinh phí và cơ sở vật chất để các cấp Hội LHPN thực hiện đổi mới có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Trung ương Hội LHPN Việt Nam cần chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng khung yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công tác Hội ở cấp cơ sở để có căn cứ phân loại, đánh giá cán bộ một cách thực chất. Trong đó, Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở phải có trình độ nghiệp vụ về công tác phụ nữ; có kỹ năng giao tiếp, vận động, thuyết phục, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kỹ năng viết báo cáo, nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện vấn đề, phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp trên cách giải quyết vấn đề; kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh; phối hợp tổ chức hoạt động. 

Ba là, Hội LHPN thành phố và cấp huyện cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở, đặc biệt là cán bộ chi, tổ là những người trực tiếp triển khai các hoạt động. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội thông qua hoạt động thực tiễn và học tập kinh nghiệm từ các mô hình mới, hiệu quả.

Bốn là, Hội LHPN cấp cơ sở cần chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội và bình đẳng giới. Chuẩn bị tốt nhân sự tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị của Hội ở cấp mình. Bên cạnh đó, cán bộ Hội LHPN cấp cơ sở cần tự giác rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội… để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn hiện nay./.

------------------------

Ghi chú:

(1),(2) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Báo cáo công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh năm 2023.

(3) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Biểu số liệu tổng hợp thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay, tháng 10/2023.

(4) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 1893 tại thành phố Hà Nội, tháng 12/2023.

 

ThS Nghiêm Thị Công, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Phát triển tư duy phản biện của giảng viên lý luận chính trị để xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

Ngày đăng 22/04/2024
Trong bối cảnh tác động đa chiều của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nên một cục diện mới về tần suất, chủng loại, số lượng và quy mô của thông tin. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, “thông tin là tài nguyên quan trọng nhất”(1), đã lan tỏa sức mạnh mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được vai trò quan trọng của nó trong thời đại ngày nay. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, các trường đại học ở Việt Nam cần có môi trường thông tin thuận lợi nhằm tăng cường “sức đề kháng” cho các chủ thể giáo dục trước sự tác động, xâm nhập mạnh mẽ, nhanh chóng của những nguồn tin độc hại. Trong đó, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển phẩm chất, năng lực sư phạm, trực tiếp góp phần phát triển tư duy phản biện (TDPB) của giảng viên lý luận chính trị (LLCT) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ

Ngày đăng 21/04/2024
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn quản lý nhà nước đối với các trường hợp có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày đăng 06/04/2024
Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính trước ngày 30/6/2022 thì thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, theo đó không phải hoàn thiện tiêu chuẩn về quản lý nhà nước tương ứng trong trường hợp tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý có quy định.

Tỉnh Long An xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao và năng lực sáng tạo

Ngày đăng 26/03/2024
Long An là tỉnh nằm ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với vị trí vừa tiếp giáp, vừa là cửa ngõ nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ nên rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, địa phương của tỉnh Long An luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và có nhiều giải pháp, chính sách để thu hút, thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Tỉnh Tuyên Quang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng 28/02/2024
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bài viết khái quát những kết quả đạt được và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.