Hà Nội, Ngày 25/10/2020

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Ngày đăng: 24/04/2016   03:51
Mặc định Cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
LÊ VĨNH TÂN

                                                 

 

- Họ và tên: LÊ VĨNH TÂN

- Ngày tháng năm sinh: 02/7/1958

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ Đảng: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng

- Ngày vào Đảng: 13/01/1980

- Ngày chính thức: 13/7/1981

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ Quản lý nhà nước: Lớp bồi dưỡng về Quản lý nhà nước

- Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.
Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Thêm nhiệm vụ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, trực tiếp phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bớt nhiệm vụ phụ trách công tác thanh tra, trực tiếp phụ trách Thanh tra Bộ.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác văn phòng; Công tác pháp chế; Công tác thi đua, khen thưởng.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.