Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Ngày đăng: 24/04/2016   03:51
Mặc định Cỡ chữ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
LÊ VĨNH TÂN

                                                 

 

- Họ và tên: LÊ VĨNH TÂN

- Ngày tháng năm sinh: 02/7/1958

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

- Chức vụ Đảng: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng

- Ngày vào Đảng: 13/01/1980

- Ngày chính thức: 13/7/1981

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Trình độ Quản lý nhà nước: Lớp bồi dưỡng về Quản lý nhà nước

- Trình độ ngoại ngữ: Anh B

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.
Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Thêm nhiệm vụ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, trực tiếp phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bớt nhiệm vụ phụ trách công tác thanh tra, trực tiếp phụ trách Thanh tra Bộ.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác văn phòng; Công tác pháp chế; Công tác thi đua, khen thưởng.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn