Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa

Ngày đăng: 08/01/2016   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN TRỌNG THỪA

                                                                         

 

 

  - Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG THỪA

- Ngày tháng năm sinh: 01/06/1963

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

- Ngày vào Đảng: 31/01/1992 

- Ngày chính thức: 31/01/1993

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Anh B
Theo Thông báo số 4540/TB-BNV ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:
Bớt nhiệm vụ phụ trách công tác tôn giáo, trực tiếp phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ.

Theo Quyết định số 2695/QĐ-BNV ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác cải cách hành chính.

- Khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên, Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cải cách hành chính. 

Tin tức cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long

Ngày đăng 02/10/2021
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRƯƠNG HẢI LONG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng

Ngày đăng 10/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VŨ CHIẾN THẮNG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng 24/04/2016
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2016
Lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Ngày đăng 08/01/2016
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng