Hà Nội, Ngày 10/06/2023

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII tới hội viên người cao tuổi toàn quốc

Ngày đăng: 20/03/2023   02:38
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu chuyên đề: Những vấn đề về NCT Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình công tác trọng tâm của Hội NCT Việt Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế đến 62 điểm cầu trong cả nước, với hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán NCT tham gia.

Đồng chí Trương Thị Mai quán triệt một số nội dung tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Về phía Hội NCT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng.

Được sự phân công của Bộ Chính trị, với sự quan tâm và trách nhiệm, đồng chí Trương Thị Mai đã trực tiếp trao đổi với các đại biểu NCT tiêu biểu cả nước nội dung chuyên đề “Những vấn đề về NCT Việt Nam”, đồng thời định hướng một số hoạt động của Hội NCT trong thời gian tới. Đồng chí Trương Thị Mai đã nhấn mạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người cao tuổi, nêu lên xu hướng già hóa dân số, lão hóa rất nhanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đặt ra yêu cầu Hội chung tay, cần tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn cả về sức khỏe, cuộc sống, vật chất và tinh thần, giúp NCT tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần nêu gương trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” do Hội NCT phát động, để “NCT được hưởng tuổi già trong sự tôn trọng và an sinh xã hội”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Theo đó, trong 7 ngày (từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022), Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của BCH Trung ương Đảng đã họp và thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã ban hành 03 Nghị quyết và 01 Kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ban hành Nghị quyết số 45-KL/TW. Thông qua Hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên NCT cả nước về các quan điểm, mục tiêu và giải pháp để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, hội viên NCT đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” với 14 bài viết quan trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta...

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn các đồng chí: Trương Thị Mai, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thái Học; các đại biểu ở Trung ương và địa phương; Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm đến NCT.

Về công tác của Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp hội cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tổ chức các cuộc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 và cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần vào thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng đất nước… Qua đợt sinh hoạt chính trị này, tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội trên toàn quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, Hội NCT Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động lớn như: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT tham gia kinh doanh, sản xuất giỏi; Liên hoan Tiếng hát NCT; Đối thoại về chính sách an sinh xã hội của NCT… và đề nghị các cấp hội địa phương tích cực triển khai. Đồng thời, đề nghị các cấp hội cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác và phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam./.

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Ban hành nhiều quy định mới về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng được tăng cường

Ngày đăng 05/06/2023
Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW ngày 25/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tại Công văn số 626-CV/BCSĐ ngày 02/6/2023. Trên cơ sở tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tổ chức nhà nước tổng hợp, đăng tải một số kết quả chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kiên quyết, kiên trì, tạo đột phá mới trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng 02/06/2023
Với ý chí, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, đất nước ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023: Tôn vinh ý chí Việt

Ngày đăng 02/06/2023
5 tập thể, 11 cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023, là những tấm gương điển hình khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế, xã hội đất nước, truyền cảm hứng, nghị lực sống cho xã hội theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận

Ngày đăng 29/05/2023
Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư "về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029" nêu rõ: năm 2024 sẽ diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân. Để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt kết quả tốt. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương

Ngày đăng 17/05/2023
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; định kỳ đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.