Hà Nội, Ngày 09/05/2021

Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 09/10/2020   03:17
Mặc định Cỡ chữ
Trong thời gian qua, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước, thông qua các giải pháp chủ yếu như sau: 
Ảnh minh họa: internet

Một là, kiểm soát chặt chẽ TTHC thuộc thẩm quyền. 

Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.003 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó: cấp tỉnh 1.577 TTHC, cấp huyện 298 TTHC, cấp xã 128 TTHC.

Hai là, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; công bố, niêm yết công khai TTHC.

Kịp thời chỉ đạo việc rà soát, đánh giá và thực hiện đơn giản hóa TTHC. Giai đoạn 2016-2020, các sở, ngành đã rà soát 157 TTHC thuộc 10 nhóm lĩnh vực, đề nghị thông qua phương án đơn giản hóa 89 TTHC thuộc 14 lĩnh vực. Hằng năm, thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết từ 25-30% đối với các TTHC có thời hạn từ 15 ngày trở lên; năm 2017 cắt giảm thời gian đối với 162/1.799 TTHC, năm 2018 và 2019 cắt giảm thời gian đối với 626/2.166 TTHC trong các lĩnh vực như: kế hoạch và đầu tư, xây dựng, công thương, tư pháp, y tế, giáo dục và đào tạo ... Thực hiện số hóa, mẫu hóa với 2.200 TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.

Thực hiện tốt việc công bố, công khai TTHC: Từ năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 102 quyết định công bố công khai 8.748 TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: ban hành mới: 5.345 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 822 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ: 2.130 TTHC. Các TTHC sau khi công bố được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử và Phần mềm một cửa điện tử. Niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Ba là, chú trọng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ”.

Từ ngày 01/9/2016, Trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập và đưa vào hoạt động. Trung tâm là nơi tiếp nhận và trả kết quả của 18 sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, 04 cơ quan Trung ương ngành dọc (Bảo hiểm xã hội tỉnh 09 TTHC, Công an tỉnh 22 TTHC, Cục Thuế tỉnh 163 TTHC, Điện lực 26 TTHC). Năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã cung cấp thêm 03 dịch vụ (tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; thu ngân sách nhà nước thuộc Ngân hàng Quân đội MB; bộ phận hỗ trợ TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay có 06 cơ quan thực hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ” với 67 TTHC gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm, đến nay, thu hút trên 18.000 lượt quan tâm và sử dụng.

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (trước đây là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg).

Bốn là, ứng dụng Phần mềm một cửa điện tử liên thông (nay là Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông 3 cấp) để nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng kiểm soát việc giải quyết TTHC của các cơ quan, địa phương.

Từ năm 2015, được sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai xây dựng, đưa vào ứng dụngPhần mềm một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC. Năm 2019, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành chuẩn hóa Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông, chính thức áp dụng ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) từ ngày 01/01/2020, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, có thể kiểm soát toàn bộ quy trình từ khi tiếp nhận, chuyển các bộ phận chuyên môn giải quyết đến khi kết thúc quy trình giải quyết, trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Năm là, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Cổng Dịch vụ công (DVC) cấp tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố và đưa vào thực hiện 176 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó: có139 DVC của các sở, ngành, 29 DVC cấp huyện và 08 DVC cấp xã, đồng thời tích hợp liên thông với Cổng DVC quốc gia. Tính đến tháng 9/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 78.025 hồ sơ, đã giải quyết 21.502 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,6% (vượt chỉ tiêu quy định là 25%). Một số cơ quan có số lượng hồ sơ trực tuyến cao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính …

Sáu là, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Ngay sau khi Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đồng thời, ban hành các quyết định công bố TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính với tổng số 1.742 TTHC (cấp tỉnh: 1.506 TTHC, cấp huyện: 161 TTHC, cấp xã: 75 TTHC). Kết quả đến nay, đã tiếp nhận 70.566 hồ sơ và trả kết quả 204.752 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bảy là, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí; bố trí công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc hiện đại tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC.

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xem xét, lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp. Tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 881 công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp (100% đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định từ trung cấp trở lên), trong đó: Trung tâm Phục vụ hành chính công 27 người, Bộ phận một cửa cấp huyện 136 người, Bộ phận một cửa cấp xã 718 người. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nâng mức phụ cấp và hỗ trợ trang phục cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa ở địa phương.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thông tin, tuyên truyền.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn.Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Các cuộc kiểm tra đều được lập biên bản, ghi rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và kịp thời có kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm quy định để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. 

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử cơ quan, địa phương; trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về TTHC và Dịch vụ công trực tuyến; phát hành các đoạn phim ngắn hướng dẫn thực hiện TTHC… để nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sự quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời gian qua đã góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS) trong tỉnh Bắc Giang, cụ thể như:

- Chỉ số SIPAS cấp tỉnh năm 2018 đạt 82,45%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; năm 2019 đạt 89,18%, xếp thứ 09/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.. 

- Chỉ số SIPAS bình quân năm 2018 của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt 98,54%, các huyện, thành phố đạt 97,97%; SIPAS bình quân năm 2019 của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt 89,87%, cấp huyện đạt 86,33%. Tính đến năm 2019, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt tỷ lệ 94,8%; sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực giáo dục công đạt 84,89%; lĩnh vực y tế công đạt 82%./.

Nguyễn Duy Đoàn - Phó Trưởng phòng, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch với những đổi mới mạnh mẽ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ

Ngày đăng 05/05/2021
Trong công tác xây dựng ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã có công lao rất lớn. Với tầm nhìn chiến lược sáng suốt, sắc sảo; tư duy và cách làm rất mới mẻ, sáng tạo, đột phá, ông đã tạo ra một cuộc đổi mới toàn diện, thực sự cách mạng, xây dựng nên nền tảng mà đến nay Bộ Ngoại giao vẫn tiếp tục phát huy.

Bàn về hoạt động giám sát của HĐND quận, thị xã khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2021
Từ ngày 01/7/2021, TP Hà Nội chính thức triển khai "Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị" theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Theo đó, bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021-2026, 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây của TP Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND phường.

Có đúng là đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực?

Ngày đăng 19/04/2021
Công cuộc đổi mới 35 năm qua đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên. Chính vì thế, mọi biểu hiện của đổi mới luôn được nhiều người chăm chú theo dõi, phân tích, đánh giá, nhận định. Trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa qua, công cuộc đổi mới luôn được Đảng ta xác định rõ ngay trong chủ đề của Đại hội. Đại hội XI của Đảng xác định "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới…"[1]. Đại hội XII cũng nhấn mạnh "… đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới"[2]. Chủ đề của Đại hội XIII tiếp tục khẳng định: "…tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới…"3.

Một số vấn đề lý thuyết về đánh giá cán bộ

Ngày đăng 15/04/2021
Việc đánh giá cán bộ (hay đánh giá nhân sự) có thể được hiểu là một quy trình gồm nhiều bước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để xác định mức độ công việc mà cán bộ hoàn thành cả về số lượng và chất lượng, trên cơ sở những mục tiêu cần đạt được do cơ quan, tổ chức đề ra.

Thu hút và sử dụng nhân tài: Công việc hệ trọng của Đảng hiện nay

Ngày đăng 09/04/2021
Để triển khai thành công các chủ trương của Đảng, Nhà nước về trọng dụng và thu hút nhân tài trong giai đoạn mới, cần có kế hoạch, có lộ trình và bước đi cụ thể để phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và bố trí việc làm phù hợp cho người tài, từ đó huy động các nguồn lực cho phát triển. Đây là công việc hệ trọng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tiêu điểm

Chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”.