Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 09/10/2020   03:17
Mặc định Cỡ chữ
Trong thời gian qua, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước, thông qua các giải pháp chủ yếu như sau: 
Ảnh minh họa: internet

Một là, kiểm soát chặt chẽ TTHC thuộc thẩm quyền. 

Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.003 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó: cấp tỉnh 1.577 TTHC, cấp huyện 298 TTHC, cấp xã 128 TTHC.

Hai là, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; công bố, niêm yết công khai TTHC.

Kịp thời chỉ đạo việc rà soát, đánh giá và thực hiện đơn giản hóa TTHC. Giai đoạn 2016-2020, các sở, ngành đã rà soát 157 TTHC thuộc 10 nhóm lĩnh vực, đề nghị thông qua phương án đơn giản hóa 89 TTHC thuộc 14 lĩnh vực. Hằng năm, thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết từ 25-30% đối với các TTHC có thời hạn từ 15 ngày trở lên; năm 2017 cắt giảm thời gian đối với 162/1.799 TTHC, năm 2018 và 2019 cắt giảm thời gian đối với 626/2.166 TTHC trong các lĩnh vực như: kế hoạch và đầu tư, xây dựng, công thương, tư pháp, y tế, giáo dục và đào tạo ... Thực hiện số hóa, mẫu hóa với 2.200 TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.

Thực hiện tốt việc công bố, công khai TTHC: Từ năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 102 quyết định công bố công khai 8.748 TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%, trong đó: ban hành mới: 5.345 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 822 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ: 2.130 TTHC. Các TTHC sau khi công bố được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử và Phần mềm một cửa điện tử. Niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Ba là, chú trọng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ”.

Từ ngày 01/9/2016, Trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập và đưa vào hoạt động. Trung tâm là nơi tiếp nhận và trả kết quả của 18 sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, 04 cơ quan Trung ương ngành dọc (Bảo hiểm xã hội tỉnh 09 TTHC, Công an tỉnh 22 TTHC, Cục Thuế tỉnh 163 TTHC, Điện lực 26 TTHC). Năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã cung cấp thêm 03 dịch vụ (tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; thu ngân sách nhà nước thuộc Ngân hàng Quân đội MB; bộ phận hỗ trợ TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay có 06 cơ quan thực hiện giải quyết TTHC “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ” với 67 TTHC gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm, đến nay, thu hút trên 18.000 lượt quan tâm và sử dụng.

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (trước đây là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg).

Bốn là, ứng dụng Phần mềm một cửa điện tử liên thông (nay là Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông 3 cấp) để nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng kiểm soát việc giải quyết TTHC của các cơ quan, địa phương.

Từ năm 2015, được sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai xây dựng, đưa vào ứng dụngPhần mềm một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC. Năm 2019, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành chuẩn hóa Hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông, chính thức áp dụng ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) từ ngày 01/01/2020, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, có thể kiểm soát toàn bộ quy trình từ khi tiếp nhận, chuyển các bộ phận chuyên môn giải quyết đến khi kết thúc quy trình giải quyết, trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Năm là, thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Cổng Dịch vụ công (DVC) cấp tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố và đưa vào thực hiện 176 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó: có139 DVC của các sở, ngành, 29 DVC cấp huyện và 08 DVC cấp xã, đồng thời tích hợp liên thông với Cổng DVC quốc gia. Tính đến tháng 9/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 78.025 hồ sơ, đã giải quyết 21.502 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,6% (vượt chỉ tiêu quy định là 25%). Một số cơ quan có số lượng hồ sơ trực tuyến cao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính …

Sáu là, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Ngay sau khi Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đồng thời, ban hành các quyết định công bố TTHC tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính với tổng số 1.742 TTHC (cấp tỉnh: 1.506 TTHC, cấp huyện: 161 TTHC, cấp xã: 75 TTHC). Kết quả đến nay, đã tiếp nhận 70.566 hồ sơ và trả kết quả 204.752 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bảy là, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí; bố trí công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng, trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc hiện đại tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC.

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xem xét, lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp. Tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 881 công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp (100% đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định từ trung cấp trở lên), trong đó: Trung tâm Phục vụ hành chính công 27 người, Bộ phận một cửa cấp huyện 136 người, Bộ phận một cửa cấp xã 718 người. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nâng mức phụ cấp và hỗ trợ trang phục cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa ở địa phương.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thông tin, tuyên truyền.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn.Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Các cuộc kiểm tra đều được lập biên bản, ghi rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và kịp thời có kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm quy định để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. 

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên cổng thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử cơ quan, địa phương; trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về TTHC và Dịch vụ công trực tuyến; phát hành các đoạn phim ngắn hướng dẫn thực hiện TTHC… để nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sự quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời gian qua đã góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS) trong tỉnh Bắc Giang, cụ thể như:

- Chỉ số SIPAS cấp tỉnh năm 2018 đạt 82,45%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; năm 2019 đạt 89,18%, xếp thứ 09/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.. 

- Chỉ số SIPAS bình quân năm 2018 của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt 98,54%, các huyện, thành phố đạt 97,97%; SIPAS bình quân năm 2019 của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đạt 89,87%, cấp huyện đạt 86,33%. Tính đến năm 2019, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt tỷ lệ 94,8%; sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực giáo dục công đạt 84,89%; lĩnh vực y tế công đạt 82%./.

Nguyễn Duy Đoàn - Phó Trưởng phòng, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Ngày đăng 22/10/2020
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn thế giới. Sự phát triển đột phá của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số đã tác động và làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nhân tài cần hội đủ 3 tiêu chí: Đức - Tài - Bản lĩnh

Ngày đăng 15/10/2020
Lịch sử dân tộc ta đã minh chứng, thời nào hưng thịnh nhất nhờ thời đó tập hợp nhân tài tốt nhất. Dân tộc ta, đất nước ta chưa bao giờ thiếu người tài, chỉ sợ thiếu cách tập hợp người tài. Trong thời đại ngày nay, nhân tài cần hội đủ cả ba tiêu chí: Có đức, có tài và có bản lĩnh.

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố

Ngày đăng 30/09/2020
Bên cạnh bố trí nhân sự đảm trách các chức danh trong cơ quan dân cử cần nghiêng về năng lực và phẩm chất, nhiệt huyết, có vị trí cơ cấu trong Đảng phù hợp, đã có những địa phương thí điểm không tổ chức HĐND phường ở những nơi áp dụng mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND. Ở những nơi thí điểm, cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố; có quy định phân công đại biểu chuyên trách đứng điểm tại các địa phương không tổ chức HĐND.

Phát huy “sức mạnh mềm” trong phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam

Ngày đăng 24/09/2020
Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có trên toàn cầu. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào việc đại dịch kéo dài trong bao lâu cũng như phản ứng ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế của các chính phủ. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, không thể chỉ dùng sức mạnh kinh tế, quân sự, mà cần phải phát huy cả “sức mạnh mềm” để giải quyết.

Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam

Ngày đăng 18/09/2020
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và quy định pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Tiêu điểm

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTƯ ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin trân trọng giới thiệu 04 dự thảo văn kiện quan trọng này.