Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ngày đăng: 29/03/2024   14:59
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 29/3/2024, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Các đơn vị thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, 09 đơn vị thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực; phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước… đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. 

Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tập trung trao đổi, chia sẻ việc thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và cho rằng, năm 2024 các đơn vị trong Khối cần tăng cường trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới; áp dụng triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng...

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước. Tổ chức đợt thi đua đặc biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và các tổ chức thành viên phát động nhằm vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống sức khỏe nhân dân. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’’, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân” phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của tổ chức.

Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và hoạt động phản biện xã hội. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của hội viên về các sự kiện chính trị nhạy cảm, trọng yếu về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời, hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, hồ sơ khen thưởng đạt hiệu quả, thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên và một số hoạt động chung của Khối thi đua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, với chủ đề năm 2024 được Chính phủ đề ra là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Do đó, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp cần bám sát chủ đề của Chính phủ để phát động và tổ chức các phong trào thi đua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, các đơn vị thành viên trong Khối cần có hình thức phù hợp để phổ biến, quán triệt, nghiên cứu, học tập Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó tập trung quán triệt nội dung: lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp cũng cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng thời lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan, đơn vị, để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã thống nhất suy tôn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Khối trưởng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam là Khối phó Khối thi đua năm 2024; đồng thời, tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024./.

Trí Đức - Đức Toàn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Trường THPT thị xã Quảng Trị: Phát triển xứng tầm trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh

Ngày đăng 24/04/2024
Sau gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT thị xã Quảng Trị dù mang tên gọi nào cũng luôn đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Trị. Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa giáo dục hiện nay, nhà trường vẫn vững vàng những bước chân tiên phong đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, tô thắm trang vàng ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị.

Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội: “Tất cả cho an toàn, khách hàng và hướng về người lao động”

Ngày đăng 23/04/2024
Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2009/QĐ-ĐS ngày 19/12/2014 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Một thập kỷ qua, Chi nhánh đã không ngừng kiện toàn, đổi mới, sáng tạo để đồng hành cùng ngành Đường sắt cải thiện chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng vận tải đường sắt, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển chung của ngành Giao thông vận tải cả nước. 

Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An: Phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030

Ngày đăng 16/04/2024
Đồng hành cùng tỉnh Nghệ An và đất nước, huyện Đô Lương đã bứt phá mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đô Lương hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động, toàn diện và bền vững của tỉnh. Trên hành trình tiếp theo, Đô Lương phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vươn tầm thị xã, hứa hẹn sẽ đóng góp ngày càng nhiều giá trị cho sự vươn cao của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Ngày đăng 13/04/2024
Sáng 13/4/2024, tại tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Không ngừng đổi mới, hoàn thiện vì người lao động

Ngày đăng 12/04/2024
Xuyên suốt hơn ba thập kỷ hoạt động, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thiện vì người lao động. Trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm, Công đoàn NHVN đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, đổi mới hoạt động, hướng về người lao động.