Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Rà soát văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 29/05/2023   15:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/5/2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Mục đích ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Tư và Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ Nội vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Kế hoạch nêu rõ 04 nội dung: (1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật; (2) Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ; (3) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; (4) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật./.

Theo nội dung Kế hoạch số 2513/KH-BNV, Tạp chí Tổ chức nhà nước được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật trên Tạp chí.

Hoàng Hà

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Giới thiệu cuốn sách "Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris"

Ngày đăng 20/06/2024
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 - 20/6/2024. Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) ra mắt cuốn sách “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam. Hội nghị Paris”.

Quy định biện pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/06/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024.

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

Ngày đăng 13/06/2024
Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày đăng 13/06/2024
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.