Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả phong trào học tập và làm theo gương Bác Hồ

Ngày đăng: 07/06/2021   02:20
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đưa việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.
Quang cảnh môi trường xanh, sạch, đẹp tại trung tâm thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Từ đó, nhiều phong trào, chương trình hành động được các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị thực hiện và lan tỏa. Cụ thể như phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ðến nay, tỉnh có 171 trong tổng số 182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Ðức Thọ, Vũ Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và TP Hà Tĩnh đã được công nhận là đô thị loại 2. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hỗ trợ giảm nghèo bền vững được nhiều đơn vị quan tâm, hưởng ứng. Ðó là kết quả của quá trình phấn đấu, học tập của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập, làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; kết hợp giữa "xây" với "chống", lấy xây làm chính; bảo đảm sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 12/06/2021
Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 11/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong xây dựng chính quyền

Ngày đăng 04/06/2021
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

Ngày đăng 02/06/2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, phấn đấu đến cùng cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Ðây không chỉ là giải phóng dân tộc mà còn là phát triển dân tộc, đưa dân tộc ta ra khỏi tình cảnh nô lệ, nước mất nhà tan, bị đọa đầy áp bức dưới ách thống trị của đế quốc, thực dân, giành lại độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước giàu mạnh, Nhân dân trở thành người chủ, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 31/05/2021
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". 73 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.