Hà Nội, Ngày 20/06/2021

Tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Ngày đăng: 21/05/2021   04:45
Mặc định Cỡ chữ
Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “… việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”(1). Thực hiện di huấn của Người và chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện và đã đạt được kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng... đã mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ảnh minh họa: Internet

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai hiện có 687 tổ chức cơ sở đảng, gồm 311 chi bộ cơ sở và 376 đảng bộ cơ sở, với tổng số 85.559 đảng viên(2). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành trong bối cảnh đất nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng bảo đảm ổn định, những chuyển biến tích cực từ phát triển kinh tế - xã hội đã tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”(3), thể hiện qua các mặt công tác sau:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực được Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm chỉ đạo; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đường lối lãnh đạo của Đảng được chú trọng và tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba, công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh được sắp xếp tinh gọn hơn gắn với tinh giản biên chế, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác cán bộ được quan tâm, nhiều chủ trương, quy định về công tác cán bộ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời; coi trọng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ; xây dựng chính sách quan tâm đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác phát triển đảng được chú trọng, tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm luôn đạt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. 

Công tác xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quan tâm. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80% và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ; giải quyết tốt những vấn đề lịch sử chính trị còn tồn đọng, chú trọng nắm tình hình và giải quyết kịp thời vấn đề chính trị hiện nay. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng được phát huy.

Thứ tư, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; ngày càng có thêm nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và xã hội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, vấn đề bức xúc mà đảng viên và Nhân dân quan tâm, việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII và sau kết luận thanh tra, kiểm tra; quan tâm công tác tự kiểm tra của các cấp ủy cấp dưới, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị đã góp phần giảm tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật (tổ chức đảng vi phạm giảm 20%, đảng viên vi phạm bình quân hàng năm là 0,47% năm, giảm 0,8%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra là dưới 0,6%).

Với những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2015-2020, tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt ở mức cao; cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ(4)… đời sống của người dân không ngừng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn còn những hạn chế: việc cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, tính thuyết phục chưa cao; công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa thực sự nêu gương trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng có mặt chưa đạt yêu cầu; còn để xảy ra một số trường hợp vi phạm trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy còn hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ có nơi còn chưa tốt. 

Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm ở một số nơi chưa thực chất. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên thực tế ở một số cấp ủy còn hình thức. Việc xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp còn khó khăn; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả chưa cao. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi chưa đảm bảo. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, nhất là việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm còn hạn chế.

Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai

Để khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả phương châm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, cũng như phương hướng trong công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(5), trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phải đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, đạo đức và năng lực trong bố trí, đề bạt cán bộ, đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên và kiểm soát quyền lực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Hai là, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để vận dụng phù hợp vào thực tiễn. Mọi chủ trương, nghị quyết của cấp ủy phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực trong Nhân dân. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân để giải quyết kịp thời, có hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Ba là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ và đề cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị.

Bốn là, phải luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời quán triệt đầy đủ quan điểm phát triển bền vững là phát triển vững chắc ba trụ cột kinh tế - môi trường - văn hóa, xã hội; phát huy mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khâu đột phá, các điểm nghẽn cần tháo gỡ trên cơ sở định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, vì lợi ích của Nhân dân; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu./.

-------------------------------------------

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb CTQG-ST, H. 2011, tr.616.

(2) Xem, http://baodongnai.com.vn/chinhtri/202 104/dong-nai-co-hon-85-ngan-dang-vien-3052810/.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, H.2016, tr.47.

(4) Tỉnh ủy Đồng Nai, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.229.

 

ThS Nguyễn Cao Cường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Tạp chí Tổ chức nhà nước số 5/2021

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh táo trước chiêu trò lợi dụng “nhà báo hai mặt”

Ngày đăng 17/06/2021
Nhìn nhận một cách khách quan, về cơ bản, môi trường báo chí ở nước ta đang phát triển đúng hướng, lành mạnh. Thế nhưng cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng, bên cạnh sự lành mạnh, môi trường báo chí vẫn còn “những vẩn đục, rác rưởi gây ô nhiễm”. Cụ thể là, tình trạng một số người lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm điều trái với đạo lý, lương tâm, vi phạm pháp luật. Càng nguy hiểm hơn khi xuất hiện những “nhà báo hai mặt” bị các thế lực thù địch, phản động móc nối, lôi kéo, mua chuộc, lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

"Nếu luật pháp không rõ ràng sẽ không bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm"

Ngày đăng 08/06/2021
“Nếu luật pháp và các văn bản pháp quy không bám sát thực tiễn, không rõ ràng thì sẽ không bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm”, ông Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Công tác nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị góp phần xác lập đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo

Ngày đăng 08/06/2021
Thực tiễn xác nhận, chỉ có xuất phát từ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức tốt thực tiễn, kịp thời và thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng là con đường duy nhất đúng để phát triển và bảo vệ lý luận cách mạng và tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên. Đó chính là mục đích, con đường, môi trường, là bước đi, thước đo hiệu quả, là thách thức, vận hội phát triển và là "chân trời sáng tạo" của công tác lý luận hiện nay nhằm xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng chính trị dẫn dắt sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đi tới tương lai; đồng thời, xác nhận thái độ, bản lĩnh, năng lực và đạo lý của chúng ta đối với học thuyết Mácxít.

Có nghề nghiệp nào mà mỗi năm đánh giá chuẩn một lần như giáo viên?

Ngày đăng 07/06/2021
Hiện nay, việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên được thực hiện theo chu kỳ mỗi năm một lần.

Nâng cao đạo đức công vụ - yếu tố cốt lõi trong nâng cao văn hóa công vụ

Ngày đăng 27/05/2021
Đạo đức và văn hóa đều gắn với con người và là biểu hiện đặc trưng cho trình độ phát triển của con người. Đạo đức là gốc của văn hóa, văn hóa là biểu hiện ra bên ngoài của đạo đức; đạo đức tuy chỉ là một bộ phận của văn hóa, nhưng là bộ phận có ý nghĩa rất quan trọng. Trong hoạt động thực thi công vụ, văn hóa công vụ phụ thuộc rất lớn vào đạo đức công vụ, được hình thành trên cơ sở đạo đức công vụ. Do đó, để nâng cao văn hóa công vụ thì phải nâng cao đạo đức công vụ.