Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Các bộ, ngành đã đơn giản hóa 721/1.086 thủ tục hành chính

Ngày đăng: 29/03/2024   11:26
Mặc định Cỡ chữ

Văn phòng Chính phủ cho biết, đến nay các bộ, ngành đã đơn giản hóa 721/1.086 thủ tục hành chính được giao tại các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, đạt 66%;...

Đến nay, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 721/1.086 TTHC được giao tại các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về nội dung: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm xây dựng kho dữ liệu dùng chung để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để liên thông với các tỉnh, thành phố trên cả nước; hướng dẫn kết nối, liên thông các phần mềm giữa bộ, ngành trung ương với địa phương để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp các thông tin, giấy tờ đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, của bộ, ngành trung ương, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện 19 nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, TTHC có yêu cầu giấy tờ cư trú, đơn giản hóa giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; khi công bố, công khai TTHC theo quy định gửi quyết định công bố TTHC về địa phương để địa phương chủ động công bố, công khai danh mục TTHC kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, tại văn bản số 2005/VPCP-KSTT ngày 27/3/2024, Văn phòng Chính phủ cho biết: Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện số hóa, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu số hóa, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp (Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023...; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024...). Theo đó, đến nay, 54/63 địa phương đã hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu số hóa phục vụ thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; 63/63 địa phương, 11/22 bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ để thực hiện việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; các bộ, ngành đã đơn giản hóa 721/1.086 TTHC được giao tại các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, đạt 66%;...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa hoàn thành theo đúng tiến độ hoặc kết quả thực hiện còn chưa cao như: Còn 11/22 bộ, cơ quan ngang bộ chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để kết nối, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; còn 365 TTHC quy định tại 78 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 04 Luật, 23 Nghị định, 09 Thông tư liên tịch, 42 Thông tư) chưa được thực hiện theo phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư...

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa, công bố, cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cũng như số hóa các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực để hình thành các cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

- Hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hoàn thành nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tăng cường phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công.

- Chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử do các bộ, ngành xây dựng, triển khai thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.

- Chỉ đạo các bộ, cơ quan phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để rà soát và đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân phù hợp thực tiễn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa ra lộ trình sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện./.

Trí Đức

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thống nhất cách thức thực hiện khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng 21/04/2024
Ngày 21/4/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2635/VPCP-KSTT về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phương án đơn giản hóa về thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

PAR INDEX năm 2023: Bộ Nội vụ tiếp tục giữ vị trí thứ 04/17 bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày đăng 17/04/2024
Bộ Nội vụ tiếp tục giữ vị trí thứ 04/17 bộ, cơ quan ngang bộ trong bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 87.04%. Dẫn đầu là Bộ Tư pháp, đạt 89.95% và đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, đạt 78.03%.

Công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023). 

Thực trạng và giải pháp xây dựng chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng 15/04/2024
Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng chính quyền số là một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian quan, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị thời gian qua vẫn còn gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định. Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng thành công chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 08/04/2024
Tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi làm việc với Đoàn công tác là rất quan trọng, giúp TPHCM tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trong đặc thù của Thành phố; cũng như thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại Thành phố thời gian tới.