Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024

Ngày đăng: 13/03/2024   20:09
Mặc định Cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2024. Chậm nhất trong năm 2024 phải hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2024. 

Ngày 13/3/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 96/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp ngày 06/3/2024 về việc thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong triển khai Đề án 06, cụ thể triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2024 (Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024), thông báo kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 (Thông báo số 06/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 10/01/2024), thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 (Thông báo số 60/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/02/2024).

Bộ Công an: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tổng hợp kinh nghiệm thúc đẩy chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng kinh phí trong đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, ban hành văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương để tham khảo, triển khai Đề án 06 tại đơn vị, thời gian hoàn thành trong tháng 3/2024.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giao dịch điện tử bảo đảm hiệu quả, khả thi để các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chậm nhất trong tháng 9/2024 ban hành Nghị định này như được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 2589/BTTT-UDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ trong đó nâng mức lương nhân công xây dựng phần mềm phù hợp với thực tế hiện nay, hoàn thành trong tháng 3/2024. Kiểm tra, đôn đốc bộ, ngành, địa phương thực hiện Công văn số 708/BTTT-CATTT ngày 02/3/2024 về việc sửa đổi thay thế một số nội dung của Công văn số 1552/BTTT-THH đầu tư triển khai đảm bảo an ninh an toàn thông tin, báo cáo kết quả với Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2024.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Điểm b, e Khoản 3 Phụ lục Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2024 (Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024) và Điểm a, b Khoản 3 tại Thông báo số 60/TB-VPCP về hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc; rà soát, lập phương án phân bổ, báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các khoản chi của ngân sách nhà nước năm 2024 chưa phân bổ đầu năm cho các bộ, cơ quan để thực hiện mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2024, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính phân bổ, bố trí nguồn kinh phí phục vụ xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia đảm bảo đúng tiến độ của Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương: Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2024. Chủ động rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án 06, tập trung hoàn thiện, ưu tiên làm trước, dứt điểm các nhiệm vụ gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp như việc đồng bộ, làm sạch dữ liệu hộ tịch, thuế, bảo hiểm, giáo dục, y tế, lao động việc làm, số thuê bao di động ngay trong năm 2024 và dữ liệu đất đai chậm nhất trong năm 2025 để phục vụ kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Chậm nhất trong năm 2024 phải hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực theo yêu cầu tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi toàn quốc, chậm nhất hoàn thành trong năm 2024 để bảo đảm người dân, doanh nghiệp "chỉ cung cấp thông tin một lần" đối với thông tin đã có trong hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trong nội bộ các bộ, ngành, địa phương để chấm dứt tình trạng bộ phận một cửa các cấp nhận hồ sơ giấy không số hóa và mang vào các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo phương thức thủ công truyền thống. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của các bộ, ngành, địa phương định kỳ họp giao ban, gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo./.

Duy Thái

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Thống nhất cách thức thực hiện khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng 21/04/2024
Ngày 21/4/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2635/VPCP-KSTT về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phương án đơn giản hóa về thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

PAR INDEX năm 2023: Bộ Nội vụ tiếp tục giữ vị trí thứ 04/17 bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày đăng 17/04/2024
Bộ Nội vụ tiếp tục giữ vị trí thứ 04/17 bộ, cơ quan ngang bộ trong bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 87.04%. Dẫn đầu là Bộ Tư pháp, đạt 89.95% và đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, đạt 78.03%.

Công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện

Ngày đăng 17/04/2024
Ngày 17/4/2024, Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023). 

Thực trạng và giải pháp xây dựng chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng 15/04/2024
Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng chính quyền số là một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian quan, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị thời gian qua vẫn còn gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định. Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng thành công chính quyền số ở tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Bộ Nội vụ làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày đăng 08/04/2024
Tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) Phan Văn Mãi nhấn mạnh, buổi làm việc với Đoàn công tác là rất quan trọng, giúp TPHCM tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trong đặc thù của Thành phố; cũng như thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại Thành phố thời gian tới.