Hà Nội, Ngày 24/04/2024

Tỉnh Tuyên Quang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 28/02/2024   16:47
Mặc định Cỡ chữ

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bài viết khái quát những kết quả đạt được và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: xaydungdang.org.vn

Một số kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang  thời gian qua

Xác định đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)  là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Tuyên Quang và Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết về phát triển và nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường” là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 của tỉnh, để tạo chuyển biến đưa Tuyên Quang cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác ĐTBD CBCCVC của tỉnh Tuyên Quang đã có những hướng đi đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra và đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

Thứ nhất, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, quy định các chính sách đối với công tác ĐTBD CBCCVC. Cụ thể, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cấp; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho CBCCVC lãnh đạo, quản lý đối tượng 3, đối tượng 4 của tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, kịp thời cập nhật các kiến thức mới cho đội ngũ CBCCVC lãnh đạo, quản lý. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; các kế hoạch ĐTBD CBCCVC cho từng giai đoạn và hàng năm, đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ ĐTBD CBCCVC. Để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác đào tạo sau đại học; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm trên các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như: giáo dục và đào tạo, du lịch, xây dựng, nông nghiệp, khoa học và công nghệ,... nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới, nhất là yêu cầu trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ CBCCVC làm việc trong môi trường quốc tế hiện nay. 

Trong giai đoạn 2016-2022, tỉnh Tuyên Quang đã cử 447 CBCCVC đi đào tạo sau đại học; 2.201 CBCCVC đi học đại học; 385 CBCCVC đi học cao đẳng, trung cấp; bồi dưỡng lý luận chính trị đối với 4.299 CBCCVC (trong đó, cao cấp lý luận chính trị là 606 người; trung cấp lý luận chính trị là 3.693 người); bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự đối với 3.276 CBCCVC; bồi dưỡng các chuyên ngành khác cho 21.963 lượt CBCCVC, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 35,7%; đã cử 106 lượt CBCCVC đi ĐTBD ở nước ngoài.

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ CBCCVC đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, trong đó chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học (kinh phí hỗ trợ) giai đoạn sau luôn cao hơn giai đoạn trước; đối với CBCCVC là nữ, là người dân tộc thiểu số hưởng hệ số 1,2; quy định chính sách khuyến khích CBCCVC học tập ngoại ngữ, đào tạo sau đại học ở nước ngoài nhằm tăng cường khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Giai đoạn 2016-2022, đã thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao là 124 người (thạc sĩ 18 người; bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ đa khoa 33 người; sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi trở lên 73 người), trong đó người dân tộc thiểu số là 56 người (chiếm tỉ lệ 45,2%). Thực hiện hỗ trợ CBCCVC đào tạo sau đại học là 97 người (trong đó có 31 người là người dân tộc thiểu số); từ năm 2017 đến nay đã chi 18.495.504.000 đồng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phê duyệt chương trình, tài liệu tiếng dân tộc Mông, dân tộc Dao đưa vào sử dụng bồi dưỡng đối với CBCCVC của tỉnh. Từ năm 2016 đến năm 2022, đã tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc cho trên 2.204 lượt CBCCVC công tác tại vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang tăng cường bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã mở 51 lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, kiến thức xây dựng nông thôn mới cho hơn 6.111 lượt cán bộ, công chức xã. Năm 2020 và 2021, tỉnh được Bộ Nội vụ hỗ trợ kinh phí mở tổng số 17 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho 1.020 cán bộ, công chức xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ĐTBD CBCCVC thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, tạo sự yên tâm công tác, học tập và nâng cao trình độ của đội ngũ CBCCVC, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể: tính đến hết năm 2022, tổng số CBCCVC tỉnh Tuyên Quang là 18.385 người, trong đó có 7.851 CBCCVC là người dân tộc thiểu số (chiếm 42,7%); số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 41,66%. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 99,5% (trong đó có 82,86% trình độ cao đẳng, đại học; 1,18% sau đại học); đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, nghiên cứu tổng hợp khối chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên là 99,8% (trong đó trên 22% có trình độ trên đại học); 100% viên chức đạt chuẩn về trình độ theo vị trí việc làm (trừ ngành Giáo dục theo quy định nâng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019). 

Thứ hai, để nâng cao trách nhiệm và chất lượng các chương trình ĐTBD CBCCVC, năm 2017 UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh, tăng cường các quy định phân cấp quản lý CBCCVC của tỉnh, trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về ĐTBD, kịp thời ban hành kế hoạch ĐTBD và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thứ ba, các sở, ngành tăng cường phối hợp có hiệu quả với cơ sở đào tạo trong nước trong công tác ĐTBD CBCCVC tỉnh Tuyên Quang, như: phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện và cấp phòng tại tỉnh nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC của tỉnh tham gia học tập. Từ năm 2020, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt danh sách ĐTBD CBCCVC và Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng; chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức (chuyên viên chính, chuyên viên) tại Trường Chính trị tỉnh. 

Thứ tư, từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; quan tâm biên soạn, xây dựng chương trình tài liệu gắn với thực hiện công tác dân tộc và phù hợp điều kiện, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022-2030; Quyết định phê duyệt Đề án đưa cán bộ lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng; giảng viên Trường Chính trị tỉnh đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn giai đoạn 2022-2030 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh.   

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, công tác ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang còn một số hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị chậm ban hành kế hoạch ĐTBD; một số CBCCVC chưa chủ động đăng ký đi ĐTBD để nâng cao trình độ chuyên môn. Số lượng CBCCVC của tỉnh đi ĐTBD ở nước ngoài còn ít; việc triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” còn hạn chế. Một số nội dung bồi dưỡng mới chỉ phục vụ được việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, chưa gắn với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của CBCCVC; phương pháp ĐTBD và trang thiết bị chưa được tăng cường phù hợp thực tiễn... 

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác ĐTBD CBCCVC. Xác định công tác ĐTBD CBCCVC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với các khâu của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm chất và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn.

Hai là, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước (trực tiếp là Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về ĐTBD CBCCVC; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhiệm vụ ĐTBD CBCCVC hàng năm, tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đào tạo lý luận chính trị, đào tạo sau đại học giai đoạn 2021-2025; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số theo nhiệm vụ Đề án số 15-ĐA/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030.

Ba là, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND nhằm kịp thời bổ sung các ngành có nhu cầu thu hút của tỉnh đối với ngành giáo dục, quy định mức hỗ trợ thu hút nhằm đưa chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh phát triển vượt bậc hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Bốn là, khuyến khích CBCCVC tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tích cực mở rộng, tham gia chương trình ĐTBD ở nước ngoài theo đề án, chương trình của Trung ương, Bộ Nội vụ.

Năm là, thường xuyên cập nhật, bổ sung chương trình, tài liệu bồi dưỡng các nội dung mới, nhất là các nội dung gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh và các nội dung trọng tâm của tỉnh về cải cách hành chính, chuyển đổi số và kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tiếp tục chủ động liên hệ, mở rộng lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ bồi dưỡng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; tranh thủ các nguồn lực phục vụ bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh, đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng CBCCVC của các bộ, ngành Trung ương.

Tất cả các giải pháp, nhiệm vụ nêu trên phải thiết thực hướng đến mục tiêu phát huy sức mạng tổng hợp toàn hệ thống chính trị của tỉnh Tuyên Quang để cùng các địa phương trong Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ thực hiện thành công Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

 

Vũ Quang Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Phát triển tư duy phản biện của giảng viên lý luận chính trị để xây dựng môi trường thông tin lành mạnh

Ngày đăng 22/04/2024
Trong bối cảnh tác động đa chiều của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo nên một cục diện mới về tần suất, chủng loại, số lượng và quy mô của thông tin. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, “thông tin là tài nguyên quan trọng nhất”(1), đã lan tỏa sức mạnh mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được vai trò quan trọng của nó trong thời đại ngày nay. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, các trường đại học ở Việt Nam cần có môi trường thông tin thuận lợi nhằm tăng cường “sức đề kháng” cho các chủ thể giáo dục trước sự tác động, xâm nhập mạnh mẽ, nhanh chóng của những nguồn tin độc hại. Trong đó, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh là điều kiện cần thiết cho sự phát triển phẩm chất, năng lực sư phạm, trực tiếp góp phần phát triển tư duy phản biện (TDPB) của giảng viên lý luận chính trị (LLCT) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ

Ngày đăng 21/04/2024
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn quản lý nhà nước đối với các trường hợp có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày đăng 06/04/2024
Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính trước ngày 30/6/2022 thì thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, theo đó không phải hoàn thiện tiêu chuẩn về quản lý nhà nước tương ứng trong trường hợp tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý có quy định.

Tỉnh Long An xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao và năng lực sáng tạo

Ngày đăng 26/03/2024
Long An là tỉnh nằm ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với vị trí vừa tiếp giáp, vừa là cửa ngõ nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ nên rất thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, địa phương của tỉnh Long An luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và có nhiều giải pháp, chính sách để thu hút, thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/03/2024
Chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở là một trong những nhân tố quyết định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh. Từ phân tích thực trạng, bài viết đưa ra các giải pháp để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở của thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.