Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học về lý luận chính trị

Ngày đăng: 18/01/2024   14:28
Mặc định Cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng và Nhà nước. Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học đại khái về lý luận chính trị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 06/01/2024. Ảnh: hcma.vn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 17/01/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Học viện cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt hoạt động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024; chủ động triển khai đồng bộ, đột phá các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết của Học viện; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế,… tạo ra phong trào thi đua, tạo ra dấu ấn, khí thế mới, động lực mới để có thắng lợi mới trong năm 2024.

Hai là, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện phải có quyết tâm chính trị cao, không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc, vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng và Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần bám sát các quy định, các tiêu chuẩn, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng đã đề ra; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Quản lý chặt chẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa, học đại khái về lý luận chính trị.

Ba là, tiếp tục khẳng định Học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Bốn là, củng cố, phát triển nguồn nhân lực của hệ thống Học viện. Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ khoa học của Học viện gắn với việc đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030.

Gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện, trước hết là Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên Học viện phải gương mẫu rèn luyện, luôn luôn là đội ngũ mà Đảng và Nhân dân tuyệt đối tin tưởng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống và tác phong làm việc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa Trường Đảng với phương châm: Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy.

Sáu là, cần phát huy hơn nữa vai trò của Học viện trong công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước./.

Nhật Nam

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Tuyên Quang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng 28/02/2024
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bài viết khái quát những kết quả đạt được và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay

Ngày đăng 19/02/2024
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là yếu tố quyết định đến việc triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng là một trong các nội dung, chức năng cơ bản của quản lý nguồn nhân lực khu vực công hiện nay. Tuy nội hàm của “đào tạo” và “bồi dưỡng” không hoàn toàn đồng nhất, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC là tổng thể các hoạt động được thực hiện một cách có kế hoạch, có hệ thống nhằm bổ sung tri thức, kỹ năng, động cơ, thái độ và hành vi, từ đó nâng cao hiệu quả công việc được giao của mỗi CBCCVC cũng như làm tăng lên mức độ đóng góp, cống hiến của họ đối với việc thực hiện mục tiêu của tổ chức, đơn vị.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1

Ngày đăng 30/12/2023
Chiều 29/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm

Ngày đăng 08/12/2023
Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan văn thư, lưu trữ từ Trung ương đến địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực để làm căn cứ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác văn thư, lưu trữ. Bài viết phân tích thực trạng quy định và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Lớp thứ ba)

Ngày đăng 11/12/2023
Sáng ngày 11/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Phó Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng dự và chủ trì buổi Lễ.