Hà Nội, Ngày 01/04/2023

Gia Lai: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về QLNN cho ít nhất 20% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp

Ngày đăng: 08/03/2023   03:55
Mặc định Cỡ chữ
Đó là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch).

Ảnh minh họa: Báo Gia Lai

Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; chú trọng thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đề ra 07 nội dung thực hiện:

Một là, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết phát triển thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phát triển thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các sở, ban, ngành của tỉnh; đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đảm bảo chỉ tiêu 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

Ba là, triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Quyết định số 40/2011/QĐ- TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Bốn là, giao Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Năm là, thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Sáu là, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Bảy là, tổ chức tập huấn kỹ năng QLNN về thanh niên, trong đó giao Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ QLNN về thanh niên cho đội ngũ công chức theo dõi công tác QLNN về thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách lĩnh vực QLNN về thanh niên và công chức giữ chức danh Văn hóa - Xã hội cấp xã theo quy định nhiệm vụ tại điểm a, điểm b, Khoản 7, Điều 2, Chương I Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng văn hóa pháp luật cho đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện

Ngày đăng 24/03/2023
Đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện có vai trò rất quan trọng trong giải quyết và xét xử các loại án, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; là lực lượng nòng cốt bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân. Văn hóa pháp luật là một bộ phận cấu thành của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nền tảng tinh thần để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; là tiền đề trực tiếp để xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của mọi công dân. Bồi dưỡng văn hóa pháp luật trực tiếp góp phần xây dựng, hoàn thiện phẩm chất nhân cách, là cơ sở, tiền đề để củng cố, phát triển ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ thẩm phán ngành Tòa án nói chung và của thẩm phán TAND cấp huyện nói riêng.  

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng 16/03/2023
Chiều 16/3/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

Ngày đăng 03/03/2023
Sáng 03/3/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Bộ Nội vụ chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Ngày đăng 28/02/2023
Tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và Bộ Nội vụ được giao chủ trì 04 nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực chuyên môn phục vụ khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục của thành phố Cần Thơ

Ngày đăng 22/02/2023
Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao luôn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của mỗi địa phương nói riêng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế…”(1).

Tiêu điểm

Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 30/3/2023, Tại trụ sở Bộ, Công đoàn Văn phòng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; tập thể công chức - đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ.