Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng: 13/01/2023   09:58
Mặc định Cỡ chữ
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 5/NQ-CP ngày 09/01/2023 về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022, ngày 03/01/2023. Ảnh: VGP

Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất với những nội dung chủ yếu của Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 do Bộ Nội vụ trình tại văn bản số 6654/BC-BNV ngày 26/12/2022. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong năm 2023, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Ban hành, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; tiếp tục rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước trong giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp để tạo đột phá trong cải cách hành chính theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ; khẩn trương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ động hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình; trong đó, các bộ, ngành rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong Quý I/2023 làm cơ sở triển khai thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc; kết nối với Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới./.

Duy Thái

Tin tức cùng chuyên mục

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng 19/01/2023
Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 đứng trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chỉ số đánh giá chuyển đổi số, trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện cấp tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Ngày đăng 12/01/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trong đó nêu rõ 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm:

10 sự kiện cải cách hành chính nổi bật năm 2022

Ngày đăng 11/01/2023
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố 10 sự kiện cải cách hành chính nổi bật năm 2022.

Các yếu tố tác động đến xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân ở Việt Nam

Ngày đăng 06/01/2023
Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân vừa là mục tiêu của công tác cải cách hành chính, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Để đạt mục tiêu đề ra, cần chú trọng thiết kế các yếu tố hợp thành, đồng thời phải quan tâm đến tác động từ những yếu tố thuộc môi trường hoạt động của nền hành chính Việt Nam.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 30/12/2022
Ngày 30/12/2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký Quyết định số 1281/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ (Kế hoạch).