Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Cần Thơ: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội

Ngày đăng: 17/11/2022   08:35
Mặc định Cỡ chữ
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 15/11/2022 về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong viêc sử dụng Internet, mạng xã hội.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Cần Thơ

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả việc sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 249-CV/TU ngày 09/9/2021 chỉ đạo việc khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội trên địa bàn thành phố; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, những giá trị văn hóa nhân văn...; đồng thời, tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội; phê bình, phản đối các hành vi lợi dụng Internet, mạng xã hội để chia sẻ, thông tin, bình luận, đăng tải những hình ảnh phản cảm, nội dung không chính thông...

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp./.

----------------------

Công văn số 4611/UBND-NC

Hà Linh

Tin tức cùng chuyên mục

Kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng 25/11/2022
Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết đánh giá thực trạng sắp xếp, tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Công bố Quy hoạch điều chỉnh Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Ngày đăng 29/11/2022
Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao. 

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Ngày đăng 09/11/2022
Ban Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đến năm 2050, Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước

Ngày đăng 09/11/2022
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thống nhất chủ trương kéo dài thực hiện Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng 28/10/2022
Ngày 28/10/2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV đã thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.