Hà Nội, Ngày 21/01/2021

Tổ chức

Ngày đăng: 17/02/2016   02:51
Mặc định Cỡ chữ

“Tổ chức” là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến. Nguyên nghĩa  của "tổ chức" “organon” theo tiếng Hy lạp là để chỉ một cơ quan nào đó của cơ thể người, có chức năng nhất định, là kết cấu tự nhiên trong chỉnh thể người. 

 

Theo sự tiến bộ của xã hội, khái niệm tổ chức được mở rộng và được đưa vào trong đời sống xã hội. Tổ chức được ghép vào lĩnh vực xã hội, coi tổ chức là một tổ hợp xã hội, một tập thể gồm những con người hợp lại với nhau để thực hiện một mục tiêu nào đó[1]. Theo ý hướng này, Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa: tổ chức là “hình thức tập hợp, liên kết các thành viên trong xã hội (cá nhân, tập thể) nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích của các thành viên, cùng nhau hành động vì mục tiêu chung”[2]. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rõ đặc trưng mang tính phổ biến của "tổ chức" là việc tập hợp, kết hợp, liên kết lại bao giờ cũng theo hình thức cơ cấu và quy luật vận động đã định hình. Qua đó giúp cho “một hệ thống gồm nhiều phân hệ, có những mối quan hệ hữu cơ hợp lý, rõ ràng, hợp tác và phối hợp chặt chẽ, tác động lẫn nhau trong một tổng thể, phát sinh một lực tổng hợp tác động cùng chiều lên một đối tượng nhằm đạt những mục tiêu chung đã định”[3]

Bên cạnh đó, do gắn với đời sống xã hội, "tổ chức" còn được xem là một chức năng lãnh đạo, quản lý.

Lãnh đạo, quản lý thể hiện ở việc thực hiện các chức năng nhất định, chủ yếu là xác định về mặt nội dung (làm gì), theo kế hoạch nào (ai làm và làm theo trình tự nào, làm như thế nào v.v..) và chỉ huy, phối hợp, giám sát và kiểm tra.

Chức năng tổ chức "hoạt động vì những quyền lợi chung, nhằm một mục đích chung..."[4] gắn với chức năng xác định nội dung trong lãnh đạo, quản lý; “sắp xếp, bố trí cho thành một chỉnh thể, có một cấu trúc và những chức năng nhất định”[5] gắn bó chặt chẽ với chức năng kế hoạch hóa; “làm những gì cần thiết để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm có được hiệu quả tốt nhất”[6] là gắn với chức năng chỉ huy, phối hợp, giám sát và kiểm tra. Đảng ta cũng đã chỉ rõ “Tổ chức là một khâu quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng”[7] - đây cũng là một trong những công tác của Đảng.

Từ các phân tích, dẫn giải nêu trên, có thể đi đến một cách hiểu thống nhất về Tổ chức như sau: "Tổ chức là sự tập hợp những sự vật, con người thành nhóm theo những cơ cấu và quy luật vận động nhất định vì tính chỉnh thể, tính hướng đích trong bản thân nhóm đó cũng như trong quan hệ của nhóm với những nhóm khác, chỉnh thế khác".

 

ThS. Trần Thị Minh Châu - Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ

[1] Trích: TS. Dương Quang Tung, Đề tài: “Một số vấn đề cơ bản của khoa học tổ chức nhà nước và tổ chức hành chính nhà nước”, Hà Nội, 2005, Tr5.

[2] Từ điển Bách khoa Việt Nam Tập 4. NXB Từ điển Bách khoa 2005. Tr455

[3] Từ điển Pháp - Việt, Pháp luật – Hành chính. NXB Thế Giới 1992. Tr 208

[4], 5 ,6 Từ điển Tiếng Việt. NXB Đà Nẵng. Tr 1558

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, NXB Sự thật, Hà Nội, 1982, Tr143.

 

Tin tức cùng chuyên mục

Tập sự lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 15/03/2018
Tập sự có nghĩa là tập làm quen dần với công việc trước khi được giao đảm nhận chính thức. Trong hoạt động công vụ, chế độ tập sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài chế độ tập sự dành cho công chức, người lao động thông thường sau tuyển dụng, ở một số quốc gia còn thực hiện chế độ “tập sự lãnh đạo, quản lý”.

Quản lý công mới: Xu hướng cải cách

Ngày đăng 17/01/2018
Quản lý công mới ở mức độ nào đó đã làm cho cải cách quản trị ở các nước phát triển và đang phát triển hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn, hoặc đôi khi trở nên vô nghĩa khi áp dụng những biện pháp quản lý công mới mà không tính đến môi trường chính trị.

Trách nhiệm công vụ

Ngày đăng 03/12/2016
Trong văn bản pháp lý ở nước ta hiện nay, khái niệm trách nhiệm công vụ được sử dụng với một số nghĩa khác nhau.

Quyết định hành chính

Ngày đăng 16/10/2016
Thuật ngữ “quyết định” bắt nguồn từ tiếng latinh là “actus”, có nghĩa là hành động, hành vi; theo tiếng Anh, quyết định là “decisions” tức là kết quả của quá trình thể hiện ý chí. Trong hoạt động của bộ máy nhà nước, "quyết định" là một từ thông dụng chỉ hành vi được thực hiện bởi nhà chức trách, tạo ra các hệ quả pháp lý với người thứ ba bằng một văn bản có tính pháp quy hoặc cá biệt.

Mô hình chủ nghĩa xã hội

Ngày đăng 04/02/2016
Khái niệm “mô hình” có khả năng diễn đạt tinh thần thực tiễn, tính chất năng động và cả khả năng bổ sung, phát triển, điều chỉnh của quan niệm về CNXH. Thành tựu của thực tiễn đổi mới và của quá trình phát triển tư duy lý luận về CNXH hiện nay đã xác nhận khái niệm mô hình CNXH, vì vậy trong các văn kiện của Đảng và trong nghiên cứu lý luận, nên sử dụng khái niệm mô hình CNXH rộng rãi hơn.