Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn