Hà Nội, Ngày 24/05/2024

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 04/04/2024   16:28
Mặc định Cỡ chữ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong những năm qua tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đảm bảo đúng quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

 

Những kết quả nổi bật

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Chương trình hành động số 61-CTr/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII; Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 01/3/2018 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị sở và tương đương đầy đủ hơn; UBND cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành phố đạt 100%. Số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị được sắp xếp bảo đảm tinh gọn và phù hợp với các tiêu chí theo quy định.          

Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện giai đoạn 2022-2025, đã triển khai thành lập, kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại, hợp nhất, giải thể một số đơn vị sự nghiệp, gộp lại một đầu mối các đơn vị như: thành lập Trung tâm Điều dưỡng người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; kiện toàn Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Hội đồng quản lý 03 ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh; sắp xếp tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và nước sạch nông thôn; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện; hợp nhất 02 ban quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân dụng và công nghiệp… Đến nay, toàn tỉnh còn 884 đơn vị sự nghiệp công lập; có 58/884 đơn vị tự chủ 100% kinh phí hoạt động (đã sáp nhập, hợp nhất giảm 213 đơn vị sự nghiệp công lập) so với năm 2015 là 1.097 đơn vị (vượt so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Về công tác quản lý biên chế, chính sách tinh giản biên chế 

Đối với công tác quản lý biên chế: tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt quyết định giao biên chế công chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm theo các Quy định số 70-QĐ/TW, Quyết định số 72-QĐ/TW, Kết luận số 40-KL/TW, Quyết định số 78-QĐ/BTCTW, Công văn số 4028-CV/BTCTW(1). Đã bổ sung, điều chuyển biên chế giữa các đơn vị do thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị theo quy định.

Đối với biên chế giao, vị trí việc làm: biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2023 là 2.358 (trong đó cấp tỉnh là 1.078, cấp huyện là 1.280). Số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 27.442(2) (giảm 646 so với năm 2022). Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội, tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 167 (giảm 07 so với năm 2022). Về vị trí việc làm: tỉnh đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 33/33 cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm theo quy định.

Về quản lý đội ngũ CBCCVC: Sở Nội vụ tham mưu thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, đánh giá, phân loại, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và các chế độ, chính sách… Bên cạnh đó, công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo, quản lý giữa nhiệm kỳ ở một số cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng quy trình, quy định. 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 19/4/2023 thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030; Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với CBCC viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tham mưu rà soát, thẩm định cử CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành(3). Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, cử 8.403 lượt CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng (trong đó, đào tạo 708 người; bồi dưỡng 7.695 lượt người), đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh. Đồng thời, quán triệt thực hiện Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy tắc ứng xử của CBCCVC và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối với tình hình thực hiện chính sách thu hút tạo nguồn nhân lực trong khu vực công từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến công tác, làm việc, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng dự thảo Nghị quyết theo chính sách đặc thù quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các báo cáo đánh giá, văn bản đề nghị góp ý có liên quan và dự kiến sẽ trình cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương, phê duyệt Nghị quyết trong năm 2024.

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Đồng Tháp; xây dựng Phương án tổng thể và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương và cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tổ chức thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định như phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính còn chậm; lĩnh vực sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục, đào tạo còn nhiều khó khăn khi tuyển dụng viên chức không đạt kế hoạch đề ra. Việc kiện toàn cơ quan, đơn vị của một số UBND cấp huyện còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính chưa đạt chỉ tiêu đề ra (chỉ đạt 7,82% so với chỉ tiêu 10%); chưa thực hiện được việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc khi thực hiện tinh giản biên chế chưa được mở rộng còn ràng buộc về tiêu chuẩn, điều kiện.

Giải pháp tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đồng Tháp

Một là, đối với các văn bản đã được triển khai, các cấp ủy địa phương cần  tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ và sắp xếp, bố trí CBCCVC phù hợp với sở trường, chuyên môn để phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đầu mối để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và Nhà nước gắn với kiện toàn các chức danh chủ chốt để bảo đảm hoạt động; xây dựng, hoàn thiện văn bản chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính phù hợp ở địa phương, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Ba là, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục sự dàn trải và trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Bốn là, tổ chức triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thống nhất thực hiện việc giao biên chế hành chính gắn với việc tiết giảm kinh phí chi ngân sách cho các sở, ngành và địa phương. Lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị. 

Năm là, trên cơ sở kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức phù hợp, bảo đảm lộ trình theo kế hoạch đề ra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đánh giá CBCCVC theo đúng năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để làm cơ sở quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo điều kiện để CBCCVC có môi trường làm việc hiệu quả… Phải mạnh dạn đưa ra khỏi bộ máy những CBCCVC yếu kém, không đủ năng lực làm việc.    

Sáu là, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; không đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thực hiện không nghiêm túc, kết quả kém và không đạt hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chỉ đạo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Bảy là, tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, khung năng lực từng vị trí việc làm, phân công, sắp xếp đội ngũ CBCCVC theo hướng tinh gọn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả (phối hợp rà soát giải quyết số CBCCVC có nhu cầu, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi; đồng thời quan tâm tuyển dụng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết theo chính sách đặc thù thu hút nguồn lực của tỉnh, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục…).

Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, kịp thời khen thưởng đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, kế hoạch đề ra./.

---------------------------

Ghi chú:

(1) Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 78-QĐ/BTCTW ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2026; Công văn số 4028-CV/BTCTW ngày 04/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc quản lý biên chế.

(2) Trong đó các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh có 6.306 biên chế; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện 19.952 biên chế; dự phòng 1.164 biên chế.

(3) Trao đổi nội dung liên quan Bản ghi nhớ về việc cử cán bộ sang công tác giữa huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và tỉnh Đồng Tháp; bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023; kế toán trưởng hành chính sự nghiệp năm 2023; cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 263/QĐ-TTg; đào tạo lý luận chính trị, trình độ chuyên môn (thạc sĩ, tiến sĩ).../.

 

Nguyễn Quốc Việt, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp 

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chưa thực sự quyết liệt sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 23/05/2024
Ngày 23/5/2024, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin thêm về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng 21/05/2024
Ngày 21/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trong tháng 9/2024

Ngày đăng 20/05/2024
Sáng 20/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN những tháng đầu năm 2024.

Thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng 17/05/2024
Chiều 16/5/2024, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã chủ trì Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), đại diện các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày đăng 16/05/2024
Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023.