Hà Nội, Ngày 05/03/2024

Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 26/11/2023   21:36
Mặc định Cỡ chữ

Văn phòng Chính phủ luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở thành các văn bản, quy định cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng Chính phủ thực hiện. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất và phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Văn phòng Chính phủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Một số kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023

Thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Văn phòng Chính phủ đã nghiêm túc thực hiện việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị như: chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của cơ quan, đơn vị; thông tin liên quan đến tài chính - ngân sách, tài sản, công tác cán bộ; kết luận của cấp có thẩm quyền về vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong nội bộ cơ quan, đơn vị; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị;… các nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị. Thông tin được công khai trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan và Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ còn công khai thông tin bằng các hình thức như gửi văn bản đến các đơn vị, phổ biến văn bản trong các cuộc họp, hội nghị, niêm yết tại các đơn vị… nhằm đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi.

CBCCVCNLĐ của Văn phòng Chính phủ được tham gia bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của CBCCVCNLĐ tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; tham gia ý kiến vào chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức phong trào thi đua, báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị; các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu người dân; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức. 

CBCCVCNLĐ của Văn phòng Chính phủ được tham gia giám sát, kiểm tra các nội dung về: thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chế độ chính sách, quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC trong cơ quan, đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị; hoạt động giám sát, kiểm tra thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị;...

100% các đơn vị tổ chức, thực hiện hội nghị CBCCVCNLĐ cuối năm theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định; các ý kiến góp ý, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết kịp thời, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tranh chấp trong lao động; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình, sát thực tế.

Những ý kiến góp ý và hoạt động giám sát của CBCCVCNLĐ của Văn phòng Chính phủ góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân; chủ động góp ý với Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, góp phần giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn; lựa chọn những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, những vấn đề bất cập liên quan đến đoàn viên để có những kiến nghị, đề xuất xác đáng, phù hợp với thực tiễn.

Nhìn chung việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đã kịp thời phổ biến nội dung quy chế gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu, ban hành Quy chế, Quy định của Văn phòng Chính phủ góp phần thể chế hóa, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, của từng đơn vị.

Văn phòng Chính phủ luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCCVCNLĐ với nhiều hình thức phù hợp, chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt dư luận, tình hình trong nước và thế giới đến CBCCVC để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn cơ quan. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định đến toàn thể CBCCVCNLĐ.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVCNLĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình nơi công tác, từ đó có ý thức xây dựng nội bộ, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, lãng phí tại nơi công tác và nơi sinh sống. Phát huy quyền làm chủ của CBCCVCNLĐ. Đồng thời, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng CBCCVCNLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều đổi mới, tích cực. Nội dung học tập gắn với các phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các tổ chức đoàn thể có lúc chưa thật nhịp nhàng. Việc tổ chức thực hiện các nội dung quy chế dân chủ ở một số đơn vị còn lúng túng; chưa thực sự phát huy hết vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có lúc chưa sát và thường xuyên. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa có nhiều đổi mới; việc sơ kết, tổng kết ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Một là, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVCNLĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó giúp công chức, viên chức, người lao động thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền làm chủ của mình. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ CBCCVCNLĐ ở các đơn vị. Từng đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo chủ chốt phải tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng; công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền; thật sự đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. 

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Văn phòng Chính phủ; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể trong thực hiện. Thường xuyên đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo, tiếp tục phân công theo dõi và trực tiếp giúp đỡ cơ sở, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời thay thế, bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo; sửa đổi, bổ sung quy chế, bảo đảm kinh phí hoạt động.

Bốn là, tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua theo chủ đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; tổ chức bộ máy của Văn phòng Chính phủ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành; nâng cao đạo đức công vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Sáu là, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội.

Bảy là, chỉ đạo các đơn vị đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện dân chủ ở cơ sở và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm quy định rõ các điều kiện bảo đảm công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện dân chủ, trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng những tổ chức đảng, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bộ Nội vụ thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân vận nói chung và thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng.

Đưa tiêu chí thực hiện dân chủ ở cơ sở vào đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức./.

Trí Đức

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần thể chế hóa quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ xã hội chủ nghĩa

Ngày đăng 05/02/2024
Theo TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn năm 2045, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện Luật này trên thực tế sẽ góp phần quan trọng thể chế hóa các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Hà Nội: Phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân

Ngày đăng 05/01/2024
Ngày 05/01/2024, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.  

Bắc Giang: Biên soạn, phát hành 2 nghìn cuốn sổ tay về xây dựng chính quyền thân thiện

Ngày đăng 04/01/2024
Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở vừa biên soạn, phát hành 2 nghìn cuốn sổ tay “Chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn”.

Gắn phát huy dân chủ với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 28/11/2023
Sáng ngày 28/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

300 học viên dự Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 24/10/2023
Sáng ngày 24/10/2023, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.