Hà Nội, Ngày 29/01/2023

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Ngày đăng: 25/12/2022   03:22
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục triển khai thực hiện, bám sát định hướng, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong đó, lĩnh vực thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ, định hướng chiến lược rất quan trọng. Một số cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng, phát huy tiềm năng, lợi thế của lực lượng thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL để triển khai Luật Thanh niên 

Ngày 05/4/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 285/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, việc ban hành Đề án có ý nghĩa quan trọng, nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, đặc biệt là các định hướng phát triển đất nước; giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ nói chung và quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên nói riêng.

Cụ thể, các nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL để có cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên sau khi Luật Thanh niên năm 2020 đã được ban hành và có hiệu lực thi hành, như: lĩnh vực về lao động, việc làm, khởi nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao; chính sách thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số; các vấn đề liên quan đến xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau ngày 30/4/1975 trên cơ sở kiến nghị của các địa phương và công dân (chưa được hưởng chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sau khi hòa bình lập lại). Về các hướng dẫn cụ thể đối với quy trình để thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh; cũng như cách tiệp cận để hưởng ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu. Từ thực tế quản lý nhà nước cho thấy, đối tượng thanh niên xung phong đã già yếu, lớn tuổi, thay đổi nơi ở đã làm thất lạc hoặc không còn lưu giữ được nhiều tài liệu gốc có tính pháp lý, đáp ứng đầy đủ thông tin tiêu chí của phiên hiệu và đơn vị thành niên xung phong theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7; không bảo đảm hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-BNV dẫn đến khó khăn trong việc xem xét, xác nhận phiên hiệu và ghi nhận công lao đóng góp của thanh niên xung phong, do vậy cần thiết sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong chưa đi vào chiều sâu, thực chất. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-BNV cần có văn bản quy định về các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau ngày 30/4/1975 trên cơ sở kiến nghị của các địa phương và công dân (chưa được hưởng chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sau khi hòa bình lập lại).

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành các văn bản QPPL nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, đảm bảo việc triển khai các chính sách cụ thể, có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm, khởi nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao; đồng thời, quy định chính sách đối với nhóm thanh niên cụ thể như chính sách thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số.

Khoản 6 Điều 38 Luật Thanh niên năm 2020 quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ: “Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên". Tuy nhiên, đến nay chưa có nghị định về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công tác thanh niên. Do đó, cần tập trung xây dựng văn bản QPPL về quy định thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác thanh niên để bảo đảm có chế tài khi các cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với thanh niên. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Thanh niên năm 2020, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể đối với quy trình để thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh; cũng như cách tiệp cận để hưởng ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định, quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên mang tính quyền lực nhà nước đối với một đối tượng đặc trưng là thanh niên; là quá trình tác động của hệ thống các cơ quan nhà nước đối với công tác thanh niên và thanh niên bằng chính sách, luật pháp, cơ chế vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra, giám sát, đồng thời cũng bằng các chính sách, luật pháp. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản QPPL quản lý nhà nước về thanh niên còn mang tính định hướng, chưa đầy đủ, đồng bộ và chậm được hướng dẫn, triển khai. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản QPPL để có cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên hiệu lực, hiệu quả; đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan quản lý về thanh niên góp phần khơi dậy, phát huy ý chí, sức sáng tạo của lực lượng thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Lê Sơn

Tin tức cùng chuyên mục

ĐỔI MỚI - NHÂN TÀI - ĐOÀN KẾT - HÙNG CƯỜNG

Ngày đăng 16/01/2023
Năm 2022 đã khép lại và năm 2023, năm “bản lề” triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang mở ra. Có thể khẳng định, với sự đoàn kết và nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đổi mới, chủ động vượt qua những thách thức to lớn, có mặt gay gắt, hiểm nghèo, trong cuộc tái thiết đất nước sau đại dịch COVID-19, chúng ta tiếp tục gặt hái được những thành tựu quan trọng, có tính chất toàn diện và với tốc độ tăng trưởng rất đáng ghi nhận.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn mới

Ngày đăng 03/01/2023
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương luôn được Đảng ta quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo. Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" (Nghị quyết số 27-NQ/TW) đề ra mục tiêu và định hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN). Bài viết trình bày quan điểm của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, những kết quả đạt được, một số hạn chế và đề xuất một số giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Cơ sở pháp lý về chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về môi trường số, văn hóa số cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 23/12/2022
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, khách quan trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước, để quản trị tốt và giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, giảm chi phí, thời gian… đòi hỏi các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt, triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số. Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Một số ý kiến về quy định đối với tài liệu Mật trong Luật Lưu trữ

Ngày đăng 27/12/2022
Bên cạnh các giá trị tích cực là chủ yếu thì thực tế hiện nay cũng cho thấy, các quy định của Luật Lưu trữ nói riêng, pháp luật về lưu trữ, quản lý tài liệu mật nói chung chưa thực sự đầy đủ để tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thực thi và phát huy giá trị tài liệu hiệu quả, đặc biệt là các tài liệu về lịch sử, các số liệu trong các văn bản, tài liệu được đóng dấu chỉ các độ mật đã hết thời hạn nhưng chưa được giải mật. Bài viết trình bày, phân tích một số vấn đề còn thiếu thống nhất trong quy định về thời hạn giải mật, xác định hết thời hạn mật và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện các quy định về tài liệu mật phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Nâng cao ý thức, năng lực, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên khi tham gia không gian mạng

Ngày đăng 27/12/2022
Hệ sinh thái chuyển đổi số, không gian mạng là thành tựu văn minh của nhân loại, nhưng đồng thời cũng có thể để lại những hậu quả xã hội nan giải đối với mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc. Tại Việt Nam, một trong những yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người phải gương mẫu, thông thái và có trách nhiệm xã hội trong sử dụng không gian mạng. Trên cơ sở đó, để góp phần lan tỏa tính tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực khôn lường của không gian mạng đối với sự phát triển bền vững của xã hội.