Hà Nội, Ngày 03/12/2023

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Ngày đăng: 25/12/2022   15:22
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục triển khai thực hiện, bám sát định hướng, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong đó, lĩnh vực thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ, định hướng chiến lược rất quan trọng. Một số cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng, phát huy tiềm năng, lợi thế của lực lượng thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL để triển khai Luật Thanh niên 

Ngày 05/4/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 285/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, việc ban hành Đề án có ý nghĩa quan trọng, nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, đặc biệt là các định hướng phát triển đất nước; giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ nói chung và quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên nói riêng.

Cụ thể, các nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến xây dựng, hoàn thiện các văn bản QPPL để có cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên sau khi Luật Thanh niên năm 2020 đã được ban hành và có hiệu lực thi hành, như: lĩnh vực về lao động, việc làm, khởi nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao; chính sách thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số; các vấn đề liên quan đến xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau ngày 30/4/1975 trên cơ sở kiến nghị của các địa phương và công dân (chưa được hưởng chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sau khi hòa bình lập lại). Về các hướng dẫn cụ thể đối với quy trình để thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh; cũng như cách tiệp cận để hưởng ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu. Từ thực tế quản lý nhà nước cho thấy, đối tượng thanh niên xung phong đã già yếu, lớn tuổi, thay đổi nơi ở đã làm thất lạc hoặc không còn lưu giữ được nhiều tài liệu gốc có tính pháp lý, đáp ứng đầy đủ thông tin tiêu chí của phiên hiệu và đơn vị thành niên xung phong theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7; không bảo đảm hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-BNV dẫn đến khó khăn trong việc xem xét, xác nhận phiên hiệu và ghi nhận công lao đóng góp của thanh niên xung phong, do vậy cần thiết sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong chưa đi vào chiều sâu, thực chất. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-BNV cần có văn bản quy định về các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau ngày 30/4/1975 trên cơ sở kiến nghị của các địa phương và công dân (chưa được hưởng chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sau khi hòa bình lập lại).

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, các bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành các văn bản QPPL nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, đảm bảo việc triển khai các chính sách cụ thể, có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm, khởi nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao; đồng thời, quy định chính sách đối với nhóm thanh niên cụ thể như chính sách thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số.

Khoản 6 Điều 38 Luật Thanh niên năm 2020 quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ: “Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên". Tuy nhiên, đến nay chưa có nghị định về thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công tác thanh niên. Do đó, cần tập trung xây dựng văn bản QPPL về quy định thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác thanh niên để bảo đảm có chế tài khi các cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với thanh niên. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Thanh niên năm 2020, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể đối với quy trình để thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh; cũng như cách tiệp cận để hưởng ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định, quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên mang tính quyền lực nhà nước đối với một đối tượng đặc trưng là thanh niên; là quá trình tác động của hệ thống các cơ quan nhà nước đối với công tác thanh niên và thanh niên bằng chính sách, luật pháp, cơ chế vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra, giám sát, đồng thời cũng bằng các chính sách, luật pháp. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản QPPL quản lý nhà nước về thanh niên còn mang tính định hướng, chưa đầy đủ, đồng bộ và chậm được hướng dẫn, triển khai. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản QPPL để có cơ chế, chính sách và thể chế quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên hiệu lực, hiệu quả; đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan quản lý về thanh niên góp phần khơi dậy, phát huy ý chí, sức sáng tạo của lực lượng thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Lê Sơn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 27/11/2023
Cải cách tài chính công là một trong 6 nội dung của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Để thực hiện mục tiêu cải cách tài chính công, cần xác định yêu cầu và căn cứ vào tình hình thực tiễn tài chính công hiện nay để đề ra các giải pháp phù hợp.

Đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước hiện nay

Ngày đăng 16/11/2023
Đổi mới hoạt động của cụm, khối thi đua ở nước ta hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng để khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các giai cấp, tầng lớp nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 23/10/2023
Quan điểm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện Đại hội Đảng khóa IX, X, XI, XII, XIII. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 31/10/2023
Dư luận xã hội là một hiện tượng trong đời sống xã hội, phản ánh nhận thức, thái độ và tình cảm của các nhóm công chúng đối với những sự kiện, hiện tượng xuất hiện trong đời sống được xã hội quan tâm. Một trong những ý nghĩa của dư luận xã hội là giúp cho các chủ thể lãnh đạo, quản lý biết được nhận thức, tâm tư, tình cảm và thái độ của các nhóm công chúng, làm cơ sở cho những quyết định lãnh đạo, quản lý.

Tổ chức đơn vị hành chính trong bối cảnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 24/10/2023
Sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Để góp phần cung cấp luận cứ khoa học về sắp xếp các đơn vị hành chính, bài viết hệ thống hoá quan niệm về đơn vị hành chính và phân tích làm rõ những đặc điểm của đơn vị hành chính trong bối cảnh cải cách hành chính nước ta hiện nay.