Hà Nội, Ngày 18/01/2022

Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Ngày đăng: 29/11/2021   05:55
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Quy định này quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về nguyên tắc quản lý: Đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định rõ trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, cá nhân; bảo đảm công tác quản lý được thực hiện thống nhất, hiệu quả; đồng thời phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung quản lý, cụ thể:

- Về quản lý tổ chức bộ máy: Quản lý thành lập, tổ chức lại, giải thể; quản lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế và cơ chế hoạt động; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; quản lý đánh giá, xếp hạng (phân loại) tổ chức; quản lý quyền tự chủ đối với tổ chức.

- Về quản lý vị trí việc làm và biên chế: Quản lý vị trí việc làm; quản lý biên chế công chức; quản lý số lượng người làm việc; quản lý chỉ tiêu lao động hợp đồng theo quy định.

- Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước: Quản lý tuyển dụng công chức, viên chức, công chức phường, công chức xã, thị trấn; quản lý ngạch, chức danh nghề nghiệp và chế độ tiền lương; quản lý tiếp nhận, điều động, biệt phái, đi chuyên gia, đi phu nhân/phu quân; quản lý quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ và chính sách khác đối với lãnh đạo quản lý; quản lý đào tạo, bồi dưỡng; quản lý chế độ, chính sách (thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương; hồ sơ cán bộ; báo cáo, thống kê; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác theo quy định).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021, thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Riêng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức phường công tác tại 175 phường theo mô hình chính quyền đô thị chưa được nêu tại quy định này thực hiện theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và theo quy định riêng triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ./.

Quỳnh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị

Ngày đăng 18/01/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị là một trong những chủ đề mà Ðảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đề ra cho năm 2022. Trong đó, chính quyền Thành phố quyết tâm đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính…

Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Hòa Bình

Ngày đăng 14/01/2022
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế, xã hội trong từng địa phương và cả nước. Bài viết đánh giá kết quả việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và những giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả chủ trương này trong thời gian tới.

Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng 14/01/2022
Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được đa số cử tri ủng hộ.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý hành chính ở Việt Nam

Ngày đăng 13/01/2022
Phân quyền, phân cấp, ủy quyền là những biện pháp phân định và chuyển giao thẩm quyền cần được áp dụng để bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành. Để phát huy hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm sự chặt chẽ, phù hợp, cần làm rõ mối liên hệ giữa các biện pháp trong phân cấp, ủy quyền với giao quyền. Đồng thời, sử dụng ủy quyền như bước thử nghiệm để tiến tới phân cấp là cơ chế cần được xem xét dưới góc độ pháp lý và thực tiễn ở Việt Nam.

Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Ngày đăng 11/01/2022
Thực hiện Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều 11/01/2022, sau khi nghe giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.