Hà Nội, Ngày 09/12/2021

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 18/11/2021   09:38
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND về Quy định phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, quy định việc phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.

Các nội dung không phân cấp tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp có các quy định mới của cơ quan có thẩm quyền khác với Quy định này thì thực hiện theo các quy định mới.

Ảnh minh họa: internet

Nguyên tắc phân cấp

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những quy định về phân cấp thuộc phạm vi quản lý theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của tỉnh. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại phân cấp này.

Phân cấp quản lý phải được tổ chức thực hiện một cách khoa học, hợp lý, khách quan, chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định.

Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Việc thực hiện các nội dung quy định về phân cấp phải gắn với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung phân cấp

Về quản lý tổ chức bộ máy: thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các nội dung khác liên quan; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các nội dung liên quan khác; giao quyền tự chủ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự đối với cơ quan, đơn vị; đánh giá, xếp hạng (phân loại) cơ quan, đơn vị.

Về quản lý vị trí việc làm và biên chế, số lượng người làm việc:

Quản lý vị trí việc làm: xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý, sử dụng vị trí việc làm; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra; thống kê, tổng hợp và báo cáo về vị trí việc làm hằng năm theo quy định;

Quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc: lập kế hoạch, quyết định giao, điều chỉnh, quản lý và sử dụng; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng; thống kê, tổng hợp và báo cáo về biên chế, số lượng người làm việc hằng năm theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND tại đây./.

Thu Trang

Tin tức cùng chuyên mục

Khẩn trương triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2

Ngày đăng 03/12/2021
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 8815/VPCP-QHCP gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2.

Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Ngày đăng 29/11/2021
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng đề xuất thí điểm tự quyết định biên chế làm việc tại cơ quan Nhà nước

Ngày đăng 26/11/2021
Đà Nẵng đề xuất thí điểm việc phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu nhân rộng cơ chế quản lý, quyết định biên chế khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Thúc đẩy xây dựng chính quyền đô thị

Ngày đăng 26/11/2021
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động, TP Thủ Đức và các quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn nỗ lực xây dựng chính quyền đô thị, thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đến nay, việc xây dựng chính quyền đô thị đã đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Hà Nội: Đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở

Ngày đăng 22/11/2021
Đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đó là yêu cầu và cũng là giải pháp quan trọng mà Hà Nội đang tập trung thực hiện để hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.