Hà Nội, Ngày 09/12/2021

Tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Ngày đăng: 19/10/2021   04:15
Mặc định Cỡ chữ
Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để Luật thực sự đi vào cuộc sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên. Nhằm triển khai nội dung Quyết định trên một cách hiệu quả, sát với đặc thù và tình hình tại địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 19/3/2021 về triển khai Luật Thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trọng tâm là xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thanh niên trên phạm vi toàn tỉnh.
Ảnh minh họa: Tỉnh đoàn Khánh Hòa

Những tiền đề quan trọng

Trước khi Luật Thanh niên năm 2020 được ban hành, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều chính sách, nội dung quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ thanh, thiếu niên; xác định thanh niên là nguồn lực quan trọng, to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cụ thể, qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt đối với thanh niên.

Nhìn chung, hiện nay thanh niên của tỉnh Khánh Hòa có trình độ học vấn, sức khỏe, tư duy năng động và sáng tạo, có lòng yêu nước, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia, đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; nhiệt tình, hăng hái tham gia vào các hoạt động phong trào nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, trong quản lý nhà nước, công tác thanh niên luôn được lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị quan tâm và chú trọng, thực hiện nghiêm túc việc bố trí cán bộ, công chức tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở các cấp và triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nội dung, chương trình, chế độ chính sách đối với thanh niên theo đúng quy định. Các nhiệm vụ, công tác được thực hiện nhanh chóng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chiến lược phát triển thanh niên đến toàn thể cán bộ, công chức bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua Ngày pháp luật; lồng ghép trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cùng cấp tham mưu các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên được các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trao đổi, tọa đàm; tổ chức hội trại, hành trình về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề cung cấp thông tin, định hướng cho thanh niên về tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế - xã hội của tỉnh, trong nước và quốc tế; lồng ghép nội dung tuyên tuyền với công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho thanh niên theo các nhóm đối tượng, bao gồm: thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên ở thành thị, nông thôn, miền núi, vùng dân thộc thiểu số…

Trong giai đoạn năm 2011-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 258.336 người, gồm: trình độ cao đẳng 20.624 người, trung cấp 29.977 người, đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên 207.690 người, trong đó 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", trong đó có đối tượng thanh niên nông thôn phục vụ nhu cầu học nghề chuyển đổi cơ cấu việc làm của địa phương; đào tạo cho 31.125 người, tổng kinh phí đào tạo 54.078 triệu đồng(1). UBND các huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo quản lý; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm chuẩn hóa theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai kiện toàn đội ngũ thanh niên là các cán bộ, công chức, viên chức trẻ; thực hiện những chính sách, chế độ ưu đãi về việc làm và thu nhập nhằm thu hút các đối tượng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức về công tác tại các đơn vị, địa phương góp phần tạo nguồn nhân lực lâu dài của tỉnh.

Điều 17 Luật Thanh niên năm 2020 nêu rõ: “Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo phù hợp với từng vùng, miền, gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh.”(2). Do đó, những kết quả về công tác thanh niên đạt được trong những năm qua là tiền đề quan trọng, cơ sở vững chắc để tỉnh Khánh Hòa triển khai, thực hiện Luật Thanh niên đạt hiệu lực, hiệu quả cho những giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Nhằm triển khai Luật Thanh niên năm 2020 một cách hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Với chỉ đạo xuyên suốt là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất Luật Thanh niên từ ngày 01/01/2021; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Trọng tâm là giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, tiến hành rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (văn bản do Trung ương và địa phương ban hành) có liên quan đến thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản cho phù hợp với các chính sách, điều khoản trong Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên trong giám sát và phản biện xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Thanh niên năm 2020, tìm hiểu về các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển, trưởng thành và phát huy vai trò, vị trí của thanh niên; phối hợp với Sở Nội vụ tuyên truyền và tổ chức “Cuộc thi mô hình sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ”; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trẻ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng công sở văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao công tác giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của tỉnh; áp dụng những cơ chế về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng các mô hình khởi nghiệp tạo điều kiện cho thanh niên phát huy trí tuệ, phát triển tài năng.

Tiếp tục quan tâm bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp và trường học; xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề án nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc… Xác định rõ, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công tác đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong giai đoạn hiện nay./.

---------------------------

Ghi chú:

(1) UBND tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

(2) Luật Thanh niên năm 2020, Nxb CTQG-ST, H.2020, tr.16.

 

Lê Doãn Sơn - Tạp chí Tổ chức nhà nước

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Đồng Nai: Đối thoại để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp

Ngày đăng 07/12/2021
Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, tại buổi đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai với thanh niên trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 25/11 vừa qua, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tư vấn, giới thiệu việc làm; chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Cao Bằng: Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/12/2021
Những năm qua, các chế độ, chính sách và dự án, đề án phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng 06/12/2021
Ngày 05/12/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1236/QĐ-BNV về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên

Ngày đăng 01/12/2021
Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

Ngày đăng 25/11/2021
Sau 35 năm tiến hành Đổi mới đất nước (1986-2021); 28 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (năm 1993) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; 13 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.