Hà Nội, Ngày 01/10/2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 07/09/2020   03:22
Mặc định Cỡ chữ
Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 2529/TB-BCĐ ngày 20/5/2020 về triển khai, thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020.

Thông báo nêu rõ, việc triển khai, thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ; tiếp tục và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chương trình quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc; đảm bảo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện treo banner, áp phích biển cấm hút thuốc theo quy định.

Banner phòng, chống tác hại của thuốc lá được treo tại sảnh tầng 1 Trụ sở Bộ Nội vụ. Ảnh: Trí Đức

Nội dung

Văn phòng Bộ: Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung đã được phê duyệt thể hiện trong hợp đồng giữa Bộ Nội vụ với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Lập hồ sơ và các thủ tục, quy trình, trình tự giải ngân kinh phí được phân bổ và thực hiện quyết toán kinh phí, tổng hợp quyết toán kinh phí với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng ban Ban chỉ đạo của Bộ và các cơ quan liên quan kết quả triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin: Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trên Tạp chí (in, điện tử) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ: Chủ động lồng ghép việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị mình; Chủ động, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ trong việc tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không thuốc lá; Định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá về Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ để tổng hợp báo cáo Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Công đoàn Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ: Lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp điều kiện thực tế của tổ chức mình; Phối hợp với Văn phòng Bộ tuyên truyền cho công đoàn viên, đoàn viên thanh niên về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chức năng của tổ chức mình./.

Thu Trà

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ tăng cường hoạt động trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày đăng 25/09/2020
Thời gian qua, để hướng đến một môi trường sống không khói thuốc lá, Bộ Nội vụ đã có nhiều hành động, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Một số nội dung cơ bản được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

Ngày đăng 25/09/2020
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 bao gồm 5 Chương, 35 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Dưới đây là một số nội dung cơ bản được quy định trong Luật:

Bộ Công Thương đưa ra đề xuất mới thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Ngày đăng 23/09/2020
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2020

Ngày đăng 16/09/2020
Ngày 15/9/2020, tại Bến Tre, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) thuộc Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về PCTHTL năm 2020.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá

Ngày đăng 16/09/2020
Ngày 18/6/2012, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) gồm 5 Chương và 35 Điều. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013. Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá; Mục tiêu của Luật là hạn chế, giảm dần tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".