Hà Nội, Ngày 28/03/2020

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Ngày đăng: 07/02/2020   03:51
Mặc định Cỡ chữ
UBND thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2020 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND thành phố Nha Trang. Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Kế hoạch đề ra  xác định rõ 11 mục tiêu cụ thể trong năm 2020 như sau:

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, gắn với đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó:

a) Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông, hộ tịch, đăng ký kinh doanh giảm xuống dưới 3%.

b) 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 (ngoại trừ các thủ tục hành chính giải quyết ngay); có tối thiểu 40% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến,trong đó tối thiểu 10% hồ sơ thủ tục hành chính có phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến.

Tối thiểu 15% hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Tỷ lệ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trực tuyến đạt tối thiểu 35%.

d) 100% hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông được số hóa, luân chuyển, phối hợp xử lý trực tuyến giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra.

a) 100% vị trí việc làm được rà soát, chuẩn hóa về ngạch, hạng, khung năng lực.

b) Trên 95% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm.

5. Tổ chức triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

6. 100% đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp theo Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chương trình hành động số 11-Ctr/TU ngày 09/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai hiệu quả việc giao dịch trực tuyến với hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Tối thiểu 75% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND cấp xã có mức tiết kiệm tăng thu nhập bình quân từ 0,3 lần mức lương cơ sở.

7. Phối hợp vận hành hiệu quả Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính. Cụ thể:

a) 100% Trang thông tin điện tử cấp xã được duy trì, hoàn thiệnvà hoạt động hiệu quả.

b) Tỷ lệ văn bản giấy được được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước còn dưới 5%.

c) 100% các văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước có sử dụng chữ ký số.

9. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành Hệ thống quản lý chất lượng, tạo cơ sở áp dụng mô hình ISO điện tử.

10. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố và UBND cấp xã đạt trên 80%; đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đạt trên 80%.

11. Hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2011-2020.

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2020 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức công dân đúng hạn, đúng quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, UBND thành phố đã đề ra 42 nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, quy định rõ sản phẩm đạt được của từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Phòng Nội vụ thành phố là cơ quan được giao chủ trì tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của thành phố để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng thông tin.

Đối với các cơ quan chuyên môn khi xây dựng kế hoạch cải cách hành chính phải xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thuộc lĩnh vực phụ trách để tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng trong năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của các ban Đảng, các cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý công tác cải cách hành chính.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tích cực tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố./.

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Lai Châu đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

Ngày đăng 26/03/2020
Năm 2019, với sự ra đời của Nghị quyết số 17 NQ/CP và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông, và yêu cầu của thực tiễn địa phương, tỉnh Lai Châu ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT). Sự vào cuộc quyết liệt của UBND, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, sự thống nhất điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh cũng như ở các địa phương đã tạo ra sự đồng bộ trong triển khai.

Lào Cai giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 25/03/2020
Thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đến nay tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 477 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết. Đến cuối tháng 12/2019, tỉnh đã chuẩn hóa tổng số 2.069 thủ tục hành chính (cấp tỉnh có 1.611 thủ tục, cấp huyện có 313 thủ tục và cấp xã là 145 thủ tục); phê duyệt danh mục 11 thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Sáp nhập các chi cục thuế: Thay đổi bộ máy nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách

Ngày đăng 25/03/2020
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế, đến nay, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế cấp huyện thành các chi cục thuế khu vực theo lộ trình. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Thuế được tiến hành khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Tỉnh Quảng Ninh nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Ngày đăng 23/03/2020
Quá trình đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của nhân dân, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung giải quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng. Số lượt tiếp công dân tăng, nhưng không phát sinh “điểm nóng” mới, các vụ việc đông người, phức tạp mới phát sinh được chủ động xử lý từ sớm, nhanh chóng ổn định; cơ bản giải quyết xong các vụ việc phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng giúp ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 24/03/2020
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ghi nhận tại nhiều quận huyện cho thấy, lượng hồ sơ hành chính giải quyết trực tuyến đang tăng mạnh. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố cũng thông báo hỗ trợ người dân nộp hồ sơ hành chính qua mạng để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, từ đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus gây bệnh.