Hà Nội, Ngày 29/03/2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh