Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Thực trạng và giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cấp Tòa án nhân dân

Ngày đăng: 11/11/2019   10:51
Mặc định Cỡ chữ
Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý" do Bộ Nội vụ tổ chức vào cuối tháng 10/2019, bà Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao đã nêu lên thực trạng đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý ngành Tòa án nhân dân; chỉ ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại Tòa án nhân dân các cấp.
Bà Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mạnh Quân.

Thực trạng cán bộ, công chức nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý, là Thẩm phán tại các cấp Tòa án nhân dân

Đối với Tòa án nhân dân tối cao: có 01 nữ là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án; 16 nữ vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương; 40 công chức nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 04 nữ/17 thẩm phán. Số nữ cán bộ, công chức tham gia cấp ủy là 23 người.

Đối với các Tòa án nhân dân cấp cao: có 01 nữ Phó Chánh án/10 Phó Chánh án; 06 nữ/36 người giữ chức vụ chánh tòa, phó chánh tòa và tương đương; 13 công chức nữ/31 người giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; 16 nữ/103 thẩm phán. Số nữ cán bộ, công chức tham gia cấp ủy là 18 người.

Đối với các Tòa án nhân dân cấp tỉnh: có 10 nữ Chánh án/63 Chánh án; 28 nữ Phó Chánh án/150 Phó Chánh án; 114 nữ trưởng phòng/360 người giữ chức vụ trưởng phòng; 205 nữ/434 người giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương; 400/1.118 Thẩm phán. Số nữ cán bộ, công chức tham gia tỉnh ủy là 07 người.

Đối với các Tòa án nhân dân cấp huyện: có 127 nữ Chánh án/679 Chánh án; 339 nữ Phó Chánh án/1.028 Phó Chánh án; 205 nữ Trưởng phòng/435 người giữ chức vụ Trưởng phòng; 149 nữ/255 người giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương; 2.060/4.666 thẩm phán. Số nữ cán bộ, công chức tham gia huyện ủy là 109.

Thực trạng trên cho thấy, hiện nay số lượng cán bộ, công chức nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý, là thẩm phán tại các cấp Tòa án nhân dân còn thấp, đặc biệt là cán bộ, công chức nữ là người đứng đầu các đơn vị. Một phần nguyên nhân là do cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện Luật bình đẳng giới, chưa lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình công tác của đơn vị. Một số quy định hiện hành liên quan đến tuổi nghỉ hưu, tuổi quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm… đối với phụ nữ còn chưa phù hợp, chưa thực sự bình đẳng giữa nam và nữ, dẫn tới những hạn chế về điều kiện và cơ hội của phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cấp Tòa án nhân dân…

Giải pháp

Thứ nhất, quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật bình đẳng giới và các nghị định hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án về vị trí, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân các cấp. Thực hiện kịp thời và đúng pháp luật các chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ. Tạo điều kiện và cơ hội để nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án khẳng định vai trò của mình trong công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo, quản lý.

Thứ hai, rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tòa án, xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ nữ theo từng vị trí công tác, từ đó lập kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, có biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo sự phát triển cân đối về giới trong cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là các vị trí chủ chốt trong Tòa án nhân dân các cấp để thu ngắn khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị./.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa, con người ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 20/01/2020
Việc giáo dục các giá trị truyền thống sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay. Kinh nghiệm chỉ ra rằng nếu không hiểu biết chúng ta từ đâu tới thì cũng khó xác định chúng ta sẽ đi về đâu, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phạm vi, đối tượng điều chỉnh phù hợp, cụ thể hơn.

Một số giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo năng lực

Ngày đăng 15/01/2020
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo năng lực là một xu hướng mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặt trọng tâm vào năng lực của cán bộ, công chức. Đây được coi là phương thức hữu hiệu để phát triển tài năng, gia tăng động lực làm việc và khả năng đáp ứng được những thách thức do môi trường mang lại của đội ngũ cán bộ, công chức ở nhiều nước trên thế giới. Bài viết đề xuất một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam có năng lực và uy tín, phục vụ công cuộc cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực trong nền công vụ Vương quốc Anh

Ngày đăng 15/01/2020
Sau đợt công tác, nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại Vương quốc Anh của Đoàn 165 - Bộ Nội vụ, bài viết cập nhật một số nội dung cải cách gần đây trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với phương châm “Kỹ thuật số trước hết” trong hệ thống công vụ Vương quốc Anh thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; từ đó, rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo trong quá trình cải cách công vụ, công chức ở Việt Nam; đồng thời, chia sẻ một số hình ảnh học tập và hoạt động ngoại khóa của Đoàn trong thời gian nghiên cứu, khảo sát tại Vương quốc Anh vừa qua.

Quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đất nước và quốc tế hiện nay

Ngày đăng 14/01/2020
Quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh là một nội dung quan trọng trong chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh công tác kế hoạch, quy hoạch về quốc phòng, an ninh là những vấn đề cần được quan tâm trong bối cảnh đất nước và quốc tế hiện nay.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.