Hà Nội, Ngày 13/11/2019

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng: 16/10/2019   02:33
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2019 - 2020 của Tỉnh Phú Thọ nằm trong Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa

Kết quả đáng nghi nhận

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ từng bước mang lại những kết quả khả quan.

Đến nay:

- 100% các cơ quan đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Tỷ lệ văn bản đi/ đến được xử lý trên môi trường mạng đạt trên 71%.

- 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 593 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 7 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia và của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác.

Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CNTT; tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến được các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tiếp tục được cơ quan nhà nước các cấp quan tâm thực hiện cùng với tổ chức khai thác các hệ thống thông tin.

Hạn chế và mục tiêu thực hiện

Tuy nhiên, trong Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh Phú Thọ cũng đã nêu rõ, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ và thực tế phát triển xã hội tại địa phương. Một số nội dung quan trọng, là nền tảng chính quyền điện tử cấp tỉnh đến nay vẫn chưa được tổ chức, thực hiện như xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh; hệ thống giám sát tự động, cảnh báo và xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin cho hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước; các hướng dẫn để kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp còn thấp; việc triển khai Chính quyền điện tử tại một số cơ quan còn mang tính hình thức. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, UBND xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.

Chính vì những hạn chế đó, đồng thời thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong tổ chức thực hiện xây dựng chính quyền điện tử các cấp tại địa phương. UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, phải gắn chặt công tác cải cách hành chính với hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Đảm bảo hoạt động xây dựng chính quyền điện tử phải mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; phục vụ người dân và doanh nghiệp. Coi người dân là trung tâm và mức độ hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Các chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Hoàn thành xây dựng và từng bước triển khai có hiệu quả nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh, cho phép các ứng dụng dùng riêng tại các cơ quan, đơn vị kết nối chia sẻ dữ liệu.

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật.

- Đảm bảo trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung. 

- Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

- Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của địa phương được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cho cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin của các cơ quan nhà nước.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 35,2 tỷ đồng, trong đó: kinh phí từ nguồn sự nghiệp của Trung ương: 24,2 tỷ đồng; Kinh phí từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng. 

Ngoài ra tỉnh Phú Thọ cũng đặt mục tiêu huy động các nguồn lực tập trung nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nhằm huy động tối đa, đa dạng các nguồn lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên triển khai hiệu quả các dự án đã được bố trí nguồn lực đảm bảo mục tiêu của các dự án; đảm bảo kinh phí để duy trì, phát triển các ứng dụng CNTT tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc sau khi dự án hoàn thành, đi vào sử dụng. Nghiên cứu triển khai thuê các dịch vụ CNTT đối với một số hạng mục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu về ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước./.

Theo: ictvietnam.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Nam Định quyết liệt cải cách hành chính

Ngày đăng 12/11/2019
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, Nam Định đã quyết liệt cải cách hành chính, tạo được những chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

Hà Nội: Tập trung duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS

Ngày đăng 12/11/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4925/UBND-NC về việc duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2019 của thành phố.

Cần Thơ: Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/11/2019
Ở thành phố Cần Thơ, các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện giữa các tổ chức, cá nhân tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

Huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 07/11/2019
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mang tính đột phá, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được xác định là khâu trọng tâm, phải đẩy mạnh thực hiện từ huyện xuống cơ sở. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, huyện Tam Đảo đã thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Bình: Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”

Ngày đăng 06/11/2019
Từ ngày 01/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ”, đó là: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm. Đây là mô hình đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm của tỉnh xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.