Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Quảng Nam: Thiết lập, vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Ngày đăng: 27/06/2019   10:32
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai đầy đủ Danh mục, bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính lên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định hoàn thành trước ngày 15/8/2019. Báo cáo chi tiết tình hình triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2018-2019 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 và Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05/7/2019.

Chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đúng với quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngoài Danh mục tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phải đảm bảo các tiêu chí thực hiện trực tuyến, thủ tục hành chính có đối tượng thực hiện, số lượng hồ sơ lớn.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019 để theo dõi, chỉ đạo.

Hướng dẫn chi tiết quy trình liên thông, tích hợp dữ liệu về TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng, vận dụng đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị mình được đồng bộ, thống nhất theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC, cải cách TTHC; có giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh, tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết TTHC. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam để thực hiện và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019-2020 đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2019.

Trung tâm Hành chính công tỉnh tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị, địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

Năm 2019-2020, tỉnh Quảng Nam ưu tiên triển khai và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia các Dịch vụ công trực tuyến được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Mục IV, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và theo Danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hằng năm; Cụ thể: các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký chỉ tiêu, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình năm 2019-2020 qua Sở thông tin và truyền thông để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh, kết nối liên thông Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đến 100% Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã hoàn thành trong năm 2019. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh về “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công tỉnh đáp ứng đầy đủ chức năng, tính năng kỹ thuật theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo: quangnam.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cán bộ lãnh đạo phải quyết tâm cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 17/10/2019
Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 thì cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).