Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Vùng 4 Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 13/05/2019   05:28
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, Đảng ủy Vùng 4 Quân chủng Hải quân đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, đồng bộ trong công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ theo đó từng bước được nâng cao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi lên tàu ra Trường Sa.Ảnh:Báo Khánh Hòa

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân về công tác cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của Chính ủy, chính trị viên Vùng 4 đã tạo ra những động lực quan trọng, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 2 năm 2017 và 2018 vừa qua, Vùng 4 là đơn vị thường xuyên dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng và được suy tôn là đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng. Kiểm tra chuyên ngành của Quân chủng Hải quân, ngành cán bộ Vùng 4 đạt loại giỏi.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực quốc phòng và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy Vùng 4 Quân chủng Hải quân xác định tiếp thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy và cơ quan chức năng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 109 -NQ/QUTW ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng giữa các thế hệ” (1) . 

Hai là, tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ trong việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở Vùng 4. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc đã được đào tạo, thử thách qua thực tiễn, có thành tích và triển vọng phát triển để luân chuyển, điều động giữ vị trí phù hợp với chức danh quy hoạch để rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ. Đánh giá chính xác nhân sự được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh theo quy hoạch. Về lâu dài, tiếp tục đi sâu vào việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ. Quan tâm bồi dưỡng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào thi đua quyết thắng. Thực hiện đúng phương châm “kế thừa và phát triển”, không bị động, lúng túng trong công tác cán bộ. 

Ba là, duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ các chiến sĩ trẻ. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ trong thực tiễn từ cấp phân đội. Cán bộ của Vùng 4 phải nắm chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tiên phong đi đầu trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII gắn với việc gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ của Vùng 4 trong tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm để lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Người lãnh đạo, chỉ huy không được tự bằng lòng, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Bốn là, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Vùng 4, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ổn định đời sống hậu phương của cán bộ, chiến sĩ./.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Quân chủng Hải quân

-------------------------------

Ghi chú:

(1) Nghị quyết số 109 -NQ/QUTW ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hà Nội 2019, tr.5.

Tin tức cùng chuyên mục

Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay

Ngày đăng 23/05/2019
Khi một tư tưởng xuất hiện, tồn tại và phát triển, tự thân nó là một cuộc đấu tranh để tự khẳng định nó; và, tranh đấu với các tư tưởng khác, dù muốn hay không, dưới muôn ngàn hình thức, quy mô, tính chất và mức độ, là quy luật sinh tồn của tư tưởng, đó là lẽ tự nhiên của sự phát triển. Không có con đường nào khác. 

Nêu gương - giải pháp quan trọng tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng

Ngày đăng 21/05/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước”. Người khẳng định rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Một số vấn đề trọng tâm của chuyên đề năm 2019 trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 20/05/2019
Thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư khóa XII về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2018 Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung chuyên đề, cần tập trung vào một số trọng tâm sau đây:

Tìm chọn hiền tài

Ngày đăng 17/05/2019
"Với cơ chế tìm chọn hiền tài đúng đắn, tiến bộ, phù hợp thực tiễn hiện nay, chắc chắn chúng ta sẽ loại bỏ được những kẻ kém đức, kém tài, cơ hội, đồng thời tìm chọn được những cán bộ có đủ đức, tài...". Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh như vậy trong bài viết "Tìm chọn hiền tài".

Đạo đức trong nền kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 13/05/2019
Thông thường, thái độ, hành vi của con người và các quan hệ xã hội được định hướng và điều chỉnh bởi nhiều loại giá trị, trong đó, nổi lên 2 loại giá trị chủ yếu là: đạo đức và quyền lợi. Đạo đức từ chỗ là những yêu cầu, thường là cao hơn nhiều đối với con người thì nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), yêu cầu đó vẫn cao hơn nhưng đã và đang tiệm cận gần hơn với quy luật cung cầu, đồng thời, gắn với quyền lợi được thể chế hóa trong Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).