Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Vùng 4 Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 13/05/2019   05:28
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua, Đảng ủy Vùng 4 Quân chủng Hải quân đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, đồng bộ trong công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ theo đó từng bước được nâng cao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi lên tàu ra Trường Sa.Ảnh:Báo Khánh Hòa

Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân về công tác cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của Chính ủy, chính trị viên Vùng 4 đã tạo ra những động lực quan trọng, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 2 năm 2017 và 2018 vừa qua, Vùng 4 là đơn vị thường xuyên dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng và được suy tôn là đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng. Kiểm tra chuyên ngành của Quân chủng Hải quân, ngành cán bộ Vùng 4 đạt loại giỏi.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực quốc phòng và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy Vùng 4 Quân chủng Hải quân xác định tiếp thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy và cơ quan chức năng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 109 -NQ/QUTW ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng giữa các thế hệ” (1) . 

Hai là, tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ trong việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở Vùng 4. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc đã được đào tạo, thử thách qua thực tiễn, có thành tích và triển vọng phát triển để luân chuyển, điều động giữ vị trí phù hợp với chức danh quy hoạch để rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ. Đánh giá chính xác nhân sự được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh theo quy hoạch. Về lâu dài, tiếp tục đi sâu vào việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ. Quan tâm bồi dưỡng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào thi đua quyết thắng. Thực hiện đúng phương châm “kế thừa và phát triển”, không bị động, lúng túng trong công tác cán bộ. 

Ba là, duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ các chiến sĩ trẻ. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ trong thực tiễn từ cấp phân đội. Cán bộ của Vùng 4 phải nắm chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tiên phong đi đầu trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII gắn với việc gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát huy vai trò và tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ của Vùng 4 trong tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm để lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Người lãnh đạo, chỉ huy không được tự bằng lòng, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Bốn là, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Vùng 4, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ổn định đời sống hậu phương của cán bộ, chiến sĩ./.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Quân chủng Hải quân

-------------------------------

Ghi chú:

(1) Nghị quyết số 109 -NQ/QUTW ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hà Nội 2019, tr.5.

Tin tức cùng chuyên mục

Về sự nêu gương của người đứng đầu

Ngày đăng 30/07/2019
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, cho ý kiến hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào Kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

Ngày đăng 29/07/2019
Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Giải pháp thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 24/07/2019
Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là mục tiêu phấn đấu của toàn nhân loại, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh những thành tựu, Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế nên cần phải có quan điểm và thực hiện đồng bộ 6 giải pháp cơ bản: nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường vai trò của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực để bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; động viên bản thân người phụ nữ phải nỗ lực vươn lên, vượt qua rào cản để tiếp cận và hưởng thụ quyền.

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền: Quảng Ninh được gì?

Ngày đăng 22/07/2019
Quảng Ninh - địa phương đầu tiên thực hiện hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền - đã có những đổi thay tích cực trong việc thực hiện công việc.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã ở Việt Nam

Ngày đăng 16/07/2019
Pháp luật về công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý và xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời pháp luật là cơ sở pháp lý để công chức cấp xã thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công chức cấp xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).