Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Bến Tre: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 19/04/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1486/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.
Ảnh minh họa: internet


Về cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành văn bản và tiến hành rà soát thường xuyên để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước tại tỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện rà soát và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định có liên quan không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp để tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Về cải cách bộ máy: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1562/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết  số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 15/1/2018 của Tỉnh ủy… đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và các nghị định, thông tư có liên quan.

Về cải cách chế độ công vụ, công chức: Xây dựng, sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực thi công vụ, không để xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật. Hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị, cá nhân có liên quan, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp… Hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đảm bảo 100%  cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Nhanh chóng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động; bố trí công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả. Công bố công khai, minh bạch quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh trong cải cách TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, quy định hành chính.

Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử từ 60% trở lên. Nâng cao tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm, tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4. Đảm bảo 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện việc duy trì, cải tiến hệ thống ISO 9001 theo quy định.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phải tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Đó là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả quản lý, điều hành. Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tại bản cam kết giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện với chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC với nội dung trọng tâm là: Tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và việc chuẩn bị tổng kết vào năm 2020. Tuyên truyền chính xác về nội dung; đa dạng, phong phú về hình thức và phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền.

Thực hiện tốt việc đánh giá kết quả CCHC hàng năm thông qua chỉ số CCHC. Hoàn thành việc triển khai, xác định, công bố chỉ số CCHC năm 2018 vào quý II/2019. Phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kết quả chỉ số CCHC, phân tích rõ những mặt mạnh, yếu trong từng cơ quan, đơn vị, để có giải pháp khắc phục, nhằm cải thiện các chỉ số trong thời gian tới.

Thực hiện chặt chẽ việc lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan công quyền, để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát chỉ số hài lòng năm 2018 để sớm công bố chỉ số này vào quý II/2019.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày đăng 24/05/2019
Những năm trước, Bắc Kạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

“Công sở thông minh” cấp xã góp phần cải cách thủ tục hành chính ở Hà Tĩnh

Ngày đăng 24/05/2019
Được ví như “trung tâm phục vụ hành chính công” thu nhỏ tại xã, phường, phần mềm “công sở thông minh” cấp xã đang ngày càng chứng minh hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở Hà Tĩnh

Hưng Yên: Từng bước đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Ngày đăng 24/05/2019
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Ngày đăng 23/05/2019
Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương giảm

Ngày đăng 23/05/2019
Theo công bố của UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân chung của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2018 chỉ đạt là 69,28%, giảm 0,1% so với năm 2017. Tuy tỷ lệ giảm không nhiều nhưng cho thấy hoạt động CCHC chưa có sự đột phá mạnh mẽ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).