Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Bến Tre: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 19/04/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1486/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.
Ảnh minh họa: internet


Về cải cách thể chế: Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành văn bản và tiến hành rà soát thường xuyên để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước tại tỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện rà soát và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định có liên quan không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp để tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Về cải cách bộ máy: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1562/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết  số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 15/1/2018 của Tỉnh ủy… đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và các nghị định, thông tư có liên quan.

Về cải cách chế độ công vụ, công chức: Xây dựng, sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực thi công vụ, không để xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật. Hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị, cá nhân có liên quan, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp… Hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đảm bảo 100%  cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Nhanh chóng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động; bố trí công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả. Công bố công khai, minh bạch quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh trong cải cách TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, quy định hành chính.

Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử từ 60% trở lên. Nâng cao tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm, tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4. Đảm bảo 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện việc duy trì, cải tiến hệ thống ISO 9001 theo quy định.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phải tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Đó là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả quản lý, điều hành. Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc tại bản cam kết giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện với chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC với nội dung trọng tâm là: Tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và việc chuẩn bị tổng kết vào năm 2020. Tuyên truyền chính xác về nội dung; đa dạng, phong phú về hình thức và phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền.

Thực hiện tốt việc đánh giá kết quả CCHC hàng năm thông qua chỉ số CCHC. Hoàn thành việc triển khai, xác định, công bố chỉ số CCHC năm 2018 vào quý II/2019. Phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kết quả chỉ số CCHC, phân tích rõ những mặt mạnh, yếu trong từng cơ quan, đơn vị, để có giải pháp khắc phục, nhằm cải thiện các chỉ số trong thời gian tới.

Thực hiện chặt chẽ việc lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan công quyền, để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ khảo sát chỉ số hài lòng năm 2018 để sớm công bố chỉ số này vào quý II/2019.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng 21/08/2019
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

Ngày đăng 21/08/2019
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh.

Dịch vụ thuế điện tử ở Gia Lai: Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Ngày đăng 21/08/2019
Gia Lai là một trong 15 địa phương được Tổng cục Thuế lựa chọn mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử vào tháng 8/2018. Qua 01 năm thực hiện cho thấy việc này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác, thuận lợi, toàn tỉnh đã có 7.239 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng dịch vụ này để đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng.

Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng 20/08/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới theo chủ trương của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP).

TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng 20/08/2019
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện từ nay đến cuối năm 2019 tham mưu đề án số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ với giải quyết TTHC, đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu đến tháng 6/2020, các sở, ban, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc số hóa, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử TTHC theo Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).