Hà Nội, Ngày 27/03/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

Ngày đăng: 08/01/2016   03:18
Mặc định Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
TRIỆU VĂN CƯỜNG
 
 
- Họ và tên:TRIỆU VĂN CƯỜNG
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1963
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Thái Bình
- Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nội vụ.
- Ngày vào Đảng: 01/1995
- Ngày chính thức: 01/1996
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh B, Nga D

Theo Quyết định số 5169/QĐ-BNV ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công công tác đối với ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thông báo số 6216/TB-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung phân công công tác đối với ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Phụ trách các lĩnh vực:
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
- Công tác nghiên cứu khoa học.
- Công tác văn thư, lưu trữ.

Phụ trách các đơn vị: 
- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- Viện Khoa học tổ chức nhà nước; 
- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 
- Phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia;
- Trước mắt kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).