Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày đăng: 08/01/2016   03:25
Mặc định Cỡ chữ
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
TRẦN ANH TUẤN
 

 

- Họ và tên:               TRẦN ANH TUẤN
- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1961
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Quê quán: Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
- Chức vụ Đảng: Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ
- Ngày vào Đảng: 09/4/1988
- Ngày chính thức: 09/4/1989
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Quản lý; Thạc sỹ Kinh tế Thương mại, Đại học Kinh tế Lao động
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Quản lý nhà nước: Cao cấp
- Trình độ ngoại ngữ: Anh C
Theo Quyết định số 1471/QĐ-BNV ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân công lại công tác các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1504/QĐ-BNV ngày 28/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung phân công công tác các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thông báo số 4027/TB-BNV ngày 06/11/2013; Thông báo số 2933/TB-BNV ngày 01/08/2014; Thông báo số 4047/TB-BNV ngày 01/10/2014 về việc Phân công công tác đối với Thứ trưởng; Thông báo số 6217/TB-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung phân công công tác đối với ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ:

Phụ trách các lĩnh vực:
- Tổ chức bộ máy, biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;
- Công tác Pháp chế;
- Quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức;
- Hợp tác quốc tế;
- Tham gia Hội đồng thi nâng ngạch của các Bộ (Theo chỉ tiêu từ năm 2011 trở đi);
- Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức;
- Tiếp nhận, điều động, thôi việc, nghỉ việc riêng không hưởng lương đối với công chức cơ quan Bộ;
- Phối hợp với các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ có liên quan.

 Phụ trách các đơn vị: 
- Vụ Tổ chức - Biên chế; 
- Vụ Công chức - Viên chức; 
- Vụ Hợp tác quốc tế; 
- Vụ Pháp chế.

 
 
 

 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).