14/02/2014 09:39
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013

Ngày 17/12/2013, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 4513/BC-BNV về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 (Báo cáo).

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 về công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện và kết quả đạt được trên các mặt: Một số thể chế quan trọng được ban hành trong năm 2013; Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Nhìn chung, trong năm 2013, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của nhiều bộ, ngành, địa phương được quan tâm, chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện, đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện. Công tác tổ chức và triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, đảm bảo khách quan, trung thực. Chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình một cửa điện tử. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đã góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, minh bạch hóa, giảm chi phí, thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng và tạo niềm tin cho nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo nêu một số tồn tại, hạn chế như: Một số đề án, dự án tại Nghị quyết 30c/NQ-CP chưa được các bộ, ngành triển khai có hiệu quả; Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức của một số Bộ, địa phương chất lượng còn kém, ít tính sáng tạo và chưa sát với thực tiễn; Chưa có sự chuyển biến rõ nét trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thủ tục hành chính ở một số ngành, lĩnh vực còn phức tạp, công tác cải cách hành chính chưa tạo được động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công tác tuyên truyền cải cách hành chính còn chậm, kém hiệu quả nên nhận thức của cán bộ, công chức về nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ và của cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Trong năm 2014, các bộ, ngành, địa phương  tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Nghị quyết số 76/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính năm 2014 tập trung vào các nhiệm vụ, cụ thể:

(1) Hoàn chỉnh, trình Chính phủ dự thảo văn bản mới thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Triển khai nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện. (2) Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Chính phủ. (3) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, trong đó có trọng tâm là xây dựng cơ cấu công chức theo vị trí việc làm và đổi mới công tác đánh giá công chức trên cơ sở kết quả công việc, khẩn trương xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức; chọn một số vụ, cục của một số Bộ để làm thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước. Nhân rộng việc áp dụng phần mềm thi trên máy tính trong các kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân. (4) Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.(5) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đi vào thực chất, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp như: Đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục… Hoàn thành dứt điểm việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại 25 Nghị quyết. (6) Đẩy mạnh công tác kiểm tra cải cách hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của các cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. (7.) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời trong thực thi công vụ, tính chính xác, khách quan trong đánh giá kết quả hoạt động.

Mời xem toàn văn Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013: Tại đây
Theo: Moha.gov.vn
[5258]
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 về công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện và kết quả đạt được trên các mặt: Một số thể chế quan trọng được ban hành trong năm 2013 Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.