27/08/2014 03:33
Một số vấn đề đặt ra trong thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý ở các bộ, ngành, địa phương

Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Họ là những người trực tiếp tham mưu xây dựng, hoạch định chính sách, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách và pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và các địa phương; đồng thời là những người trực tiếp quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây cũng là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo cao cấp của các bộ, ngành và địa phương. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng là yêu cầu cấp bách, khách quan và là đòi hỏi của thực tiễn quản lý hiện nay. Trong đó, đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng là một trong những giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá để thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Trong những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và thu được những kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành về nhiều mặt. Đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, năng động trong lãnh đạo, điều hành công việc, là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, trình độ, năng lực, khả năng lãnh đạo, quản lý của một bộ phận cán bộ, công chức giữ chức vụ vẫn còn bất cập; độ tuổi trung bình của cán bộ, công chức lãnh đạo cấp sở ở địa phương và cấp vụ ở các ban, ngành trung ương khá cao, khả năng thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, hội nhập còn hạn chế, trong khi đội ngũ nhân sự trẻ kế cận chưa được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng kịp thời. Tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý, bị động, lúng túng trong việc lựa chọn và tìm người thay thế còn tương đối phổ biến ở cả các bộ, ngành và địa phương.
Tình trạng trên có nguyên nhân chủ yếu là công tác cán bộ nói chung và việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng chậm đổi mới. Cơ chế đánh giá cán bộ, công chức chưa hợp lý, còn mang tính hình thức, chưa kịp thời hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể, thiết thực; việc đánh giá chưa gắn với trách nhiệm của người có thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc thẩm quyền quản lý. Công tác tuyển chọn cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý về cơ bản còn khép kín, giới hạn trong phạm vi nội bộ từng cơ quan, đơn vị, thiếu đồng bộ từ trên xuống dưới, chưa đảm bảo sự liên thông, gắn kết giữa tuyển chọn của cấp dưới với tuyển chọn của cấp trên, giữa trung ương với địa phướng. Nhiều giải pháp đề ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu tính khả thi. Cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và trọng dụng người có đức, có tài chậm được nghiên cứu xây dựng và ban hành; chưa thu hút được những người có tài năng tham gia đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.
Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa X của Đảng đã đề ra chủ trương đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành trung ương. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có giải pháp thi tuyển các chức danh quản lý ở trung ương và ỏ địa phương (đến cấp vụ trưởng và cấp giám đốc sở và tương đương).
Thực hiện chủ trương của Đảng, một số bộ, ngành và địa phương như Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, các tỉnh Quảng Ninh, Long An, Bình Dương, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Bình... đã mạnh dạn tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tương đương. Bước đầu đã tạo được môi trường cạnh tranh, mở rộng phạm vi, đối tượng đăng ký dự tuyển; thu hút người có phẩm chất, năng lực tốt tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời góp phần cung cấp các cứ liệu thực tiễn trong công tác nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm đổi mới phương thức tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng. Điển hình là một số đơn vị sau:
Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên thực hiện chủ trương thí điểm mở rộng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, đã có 283 ứng viên dự thi vào 92 vị trí chức danh, trong đó có 11 chức danh ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, quận, huyện, 81 chức danh ở các đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy trình thi tuyển được thực hiện thông qua các bước: các sở, ban, ngành địa phương lựa chọn, đề xuất đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhu cẩu thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý xây dựng kế hoạch trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Người tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế hoặc hợp đồng lao động, kể cả đối tượng được tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của ủy ban nhân dân thành phố hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Người dự thi phải thi viết về chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức, bộ máy của đơn vị có nhu cầu thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; mô tả vị trí, chức trách, quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; dự báo kết quả, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng của đơn vị và bảo vệ Đề án về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển đơn vị trong tương lai.
Tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, nêu rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi của từng chức danh, cách thức tiến hành, trình tự thủ tục thi tuyển, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trên cơ sở đó, tỉnh đã tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long và Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông. Đối tượng dự thi bao gồm cán bộ, công chức trong diện tuyển chọn chức danh cần thi tuyển; cán bộ, công chức đương nhiệm và cán bộ trong diện tuyển chọn cấc chức danh phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phó giám đốc sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương (các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương và ngoài tỉnh); lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; cán bộ cấp phòng thuộc sở và tương đương. Điều kiện dự thi là công chức có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên; 02 năm liền kề thời điểm thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu và có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có hồ sơ đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu. Thành phần Hội đồng chấm thi có Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kỳ thi tuyển lãnh đạo, quản lý đã diễn ra công khai, minh bạch, theo nguyên tắc cạnh tranh và có 02 ứng viên đã trúng tuyển là những thí sinh đạt được điểm cao nhất. Kết quả của kỳ thi đã bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, thu hút cán bộ trẻ có năng lực, trình độ và triển vọng để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Bộ Tư pháp cũng đã triển khai đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ. Quy định đối tượng dự tuyển bao gổm: công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương; người lao động tại các doanh nghiệp; không nhất thiết phải trong quy hoạch. Điều kiện dự tuyển là ứng viên đăng ký dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định: vể trình độ chuyên môn, ứng viên phải tốt nghiệp dại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển; đối với người dự thi là công chức, viên chức phải có chứng chỉ quản lý nhà nước theo quy định; đối với ứng viên là người lao động tại các doanh nghiệp có thể xem xét, cho phép nợ tiêu chuẩn quản lý nhà nước. Ngoài ra, các ứng viên phải bảo đảm điều kiện về thâm niên công tác và một số điều kiện khác. Các ứng viên tham gia thi viết môn kiến thức chung về nhà nước và pháp luật; xây dựng, bảo vệ đề án về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị và lĩnh vực quản lý nhà nước dự kiến được giao phụ trách; trả lời phỏng vấn về xử lý tình huống quản lý, lãnh đạo, điều hành tại công sở...
Nhìn chung, việc thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý diễn ra ở một số bộ, ngành và địa phương có một số điểm đáng lưu ý là:
- Đối tượng tham dự tuyển chọn dược mở rộng, có cơ quan không quy định người đăng ký phải nằm trong diện quy hoạch, mở rộng ra cả khu vực sự nghiệp công lập và doanh nghiệp;
- Các phần thi gồm: thi viết về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ đề án nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.
Việc tổ chức thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý ở một số bộ, ngành và địa phương bước đầu đã được những kết quả nhất định, bảo đảm được nguyên tắc khách quan, công bằng với mục đích phát hiện, thu hút những người có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt theo ngyên tắc cạnh tranh công khai, bình đẳng để đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, được nhân dân và dư luận ủng hộ.
Bên cạnh dó, trong quá trình thực hiện còn một số vấn để phải nghiên cứu để tổ chức thực hiện thống nhất
Một là, chủ trương của Đảng về đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tương đương là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, nhận thức và cách hiểu về việc này giữa các cơ quan, tổ chức chưa có được sự thống nhất. Có ý kiến cho rằng, đổi mới cách tuyển chọn lãnh dạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và tương đương là tìm một giải pháp mới thay thế toàn bộ quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ. Quy trình bổ nhiệm hiện nay sẽ không còn được thực hiện mà thay vào đó là tổ chức các kỳ thi tuyển để lựa chọn người có kết quả (điểm) cao nhất bổ nhiệm vào chức vụ dự tuyển. Nếu thực hiện tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo phương thức này thì kỳ thi sẽ giống như các kỳ thi tuyển dụng công chức hoặc kỳ thi nâng ngạch công chức. Ý kiến khác lại cho rằng, việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý qua kỳ thi tuyển phải được mở rộng, không chỉ đơn thuần là những người đã được đưa vào quy hoạch, mà phạm vi và đối tượng dự tuyển mở ra cả bên ngoài cơ quan, tổ chức. Từ đó, coi việc đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng như một kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch với các môn thi tương tự.... Với các cách hiểu, nhận thức khác nhau sẽ có các cách thức tiến hành khác nhau, dẫn đến xu hướng không thực sự đảm bảo việc đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Về vấn đề này, các nhà khoa học và nhà quản lý đều cho rằng, dù đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý như thế nào, vẫn phải có sự thống nhất về quan điểm và nhận thức như sau:
- Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất quản lý về công tác cán bộ.
- Bảo đảm tính kế thừa các quy định hiện hành về công tác cán bộ, bổ sung hoặc hoàn thiện các quy định hiện hành để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm.
- Việc đổi mới công tác cán bộ phải được 
thực hiện theo lộ trình, được tiến hành theo các bước đi phù hợp với điều kiện hiện nay. Trước mắt, không thể bỏ quy định “những người được xem xét bổ nhiệm, đưa vào làm quy trình bổ nhiệm phải nằm trong diện quy hoạch".
Hai  là, đối tượng ứng cử hoặc đăng ký dự tuyển nếu mở rộng quá sẽ làm mờ nhạt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác định hướng, tạo nguồn về công tác cán bộ. Trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền ở Việt Nam, thì việc bỏ qua công tác quy hoạch, không quy định người dự tuyển phải thuộc diện đã được "quy hoạch" khi tổ hức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ làm mất đi vai trò định hướng, dẫn dắt, lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Quy định hiện hành về điểu kiện người được đưa vào thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm phải nằm trong quy hoạch chính là thể hiện sự chủ động, định hướng của Đảng trong việc xây dựng và quản lý, kiểm soát nguồn bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, theo quy định của Đảng, những người đưa vào thực hiện quy trình lựa chọn bổ nhiệm phải là những người nằm trong quy hoạch. Nếu như vậy, việc mở rộng đối tượng đăng ký dự tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo hướng không quy định phải thuộc diện "trong quy hoạch" sẽ mâu thuẫn với sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ (được thực hiện thông qua các nội dung trong đó có việc quy hoạch, tạo nguồn và đào tạo, bồi dưỡng).
Ba là, về cách thức thi tuyển. Hiện nay thi tuyển lãnh đạo, quản lý được thực hiện thông qua tổ chức thi 2 môn: thi viết về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; viết và bảo vệ để án nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Việc tổ chức 2 môn thi này tương tự như các môn thi của kỳ thi tuyển công chức hoặc thi nâng ngạch công chức, trong khi yêu cầu đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực trong lãnh đạo, quản lý và trong chuyên môn nghiệp vụ là hoàn toàn khác nhau. Các môn thi có thể phù hợp khi đánh giá công chức thực thi thừa hành về chuyên môn nghiệp vụ để bố trí vào các vị trí yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn trong nền công vụ; nhưng không phải là giải pháp phù hợp để xem xét, đánh giá và lựa chọn bổ nhiệm, bố trí vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
Những tố chất, năng lực quan trọng để tạo nên sự thành công, hiệu quả của các nhà lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn chiến lược lâu dài là sự quy tụ, tập hợp và đoàn kết được mọi người; là khả năng dẫn dắt, định hướng, tổ chức, phân công, kiểm tra việc thực hiện và điều hòa công việc trong cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Không chỉ đơn thuần là các năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Vì vậy, để tuyển chọn lãnh đạo, quản lý mà chỉ thực hiện thi viết các môn trên thì không thể đánh giá được đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất của những nguời dự tuyển. Để đánh giá được đủ các tố chất và năng lực lãnh đạo, quản lý của người dự tuyển cần phải đánh giá, thẩm định các nội dung liên quan đến tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý như tầm nhìn, khả năng tổ chức thực hiện, tổ chức, phân công, điều hành và phối hợp công tác; năng lực trình bày, năng lực thuyết trình và bảo vệ các quan điểm, các ý tưởng mang tính chiến lược của mình...
Vì vậy, không nên tổ chức việc thi thông qua thực hiện các môn thi để lựa chọn lãnh đạo, quản lý như một số bộ, ngành và địa phương đã làm. Mà nên thực hiện thi thông qua việc xây dựng, trình bày và bảo vệ chương trình hành động của người được đề cử, đăng ký dự tuyển để đánh giá, xem xét.
Bốn là, về xem xét, đánh giá người đăng ký dự tuyển. Theo quy định hiện hành về công tác bổ nhiệm, việc xem xét và đánh giá người được giới thiệu, đề cử hoặc đăng ký dự tuyển phải qua nhiểu cấp, nhiều khâu như cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể đồng nghiệp, các cơ quan có liên quan... Đó là các bước xem xét, đánh giá về hồ sơ, về phẩm chất, trình độ, năng lực của nhân sự, về mức độ tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị, về các thông tin trong dư luận, về các vấn đề còn chưa rõ ràng ...
Trong thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý, những bộ, ngành, địa phương làm thí điểm đã bỏ qua khâu đánh giá, không lấy phiếu tín nhiệm trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá ở khâu này được thay thế bằng Hội đồng thi tuyển, có nơi là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ví dụ tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thái Bình), có nơi gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (ví dụ như Bộ Giao thông vận tải), về vấn đề này, qua nghiên cứu thấy rằng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, người được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, ngoài việc phải qua ý kiến của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan, còn phải được xem xét tham khảo thông qua mức độ tín nhiệm (lấy phiếu tín nhiệm) của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
Vì vậy, việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị cần phải được đổi mới về cách lấy phiếu, nhất là kết cấu và nội dung tín nhiệm cần được mọi người cho ý kiến để cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn trước khi quyết định bổ nhiệm.Năm là, về tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để cử hoặc đăng ký dự tuyển. Trong quá trình đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, dù mở rộng đối tượng, phạm vi đăng ký dự tuyển thì tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký dự tuyển hoặc được giới thiệu để cử cũng phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn đặc thù đang được quy định.
Đổi mới phương thức tuyển chọn và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là công việc phức tạp, nhạy cảm, có những vấn đề phải có những đột phá khỏi khuôn khổ các quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng vẫn cần phải thực hiện một cách thận trọng, có bước đi phù hợp, đảm bảọ sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tính ổn định, tính khách quan, tính khoa học của công tác cán bộ.
Trần Văn Ngợi - Quyền Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ
Bài đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 5/2014
[4939]
Một số vấn đề đặt ra trong thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý ở các bộ, ngành, địa phươngTrong những năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.