12/02/2018 02:38
Phát huy thành tích năm 2017, ngành Nội vụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

Năm 2017 được Chính phủ xác định là năm trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung thống nhất của Ban cán sự đảng và lãnh đạo các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ

1. Những kết quả nổi bật trong năm 2017 của Bộ, ngành Nội vụ

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được chỉ đạo sát sao; các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ bản bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công tác cải cách hành chính (CCHC) có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiệm vụ CCHC được giao; thành lập các trung tâm hành chính công; tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC; kiểm tra công tác CCHC tại các bộ, ngành, địa phương. Thông qua các giải pháp về đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC; qua đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, công tác CCHC của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên từng lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền trình Trung ương, Quốc hội ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, được dư luận xã hội và nhân dân đánh giá tốt và kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ. Ví dụ: triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại một số bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương là hai cơ quan tiên phong thực hiện. Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện tốt công tác tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về công tác tổ chức bộ máy, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, các trung tâm; quyết định thành lập mới, giải thể, chia, tách, sáp nhập các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh...; tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; tham mưu cấp có thẩm quyền thẩm định đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp. Qua đó, giúp cho công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế kịp thời, đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với thực tiễn; việc sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định, tạo tiền đề tổ chức tốt việc tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức.

Việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đẩy mạnh và đi vào nền nếp. Đã tập trung chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, bước đầu tạo chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, phát huy vai trò của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Việc triển khai Luật tổ chức Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đem lại kết quả quan trọng, bảo đảm vị trí, chức năng của Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất; kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm ngân sách và cải cách chính sách tiền lương.

Xây dựng chính quyền địa phương và phân cấp Trung ương - địa phương tiếp tục được Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nghiên cứu, chú trọng và đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực quản lý đã tăng cường tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương các cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư. Kết quả triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về chính quyền địa phương; công tác chia, tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được quản lý chặt chẽ. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức, qua đó phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ những người làm công tác tổ chức cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, cùng nhau trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức một cách nhất quán, tổng thể và liên thông. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với từng đối tượng.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó khắc phục những bất cập, hạn chế của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững niềm tin của người có tín ngưỡng, tôn giáo vào chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới với nội dung thiết thực, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách với nhiều hình thức phong phú theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. 

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý để pháp luật đi vào cuộc sống; kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến Luật lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ… Tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã được chỉnh lý, xác định giá trị; bảo vệ, bảo quản an toàn trong kho lưu trữ và tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả. Tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm trong nước và phối hợp tổ chức triển lãm chung với các nước góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm 2017, các lĩnh vực chính sách tiền lương; quản lý nhà nước về hội; công tác thanh niên; công tác bình đẳng giới và các nhiệm vụ khác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cũng đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2017 công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, như tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao; tổ chức bộ máy một số cơ quan nhà nước chưa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn chồng chéo, vướng mắc. Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương chưa thật thống nhất, thông suốt. Phương thức quản lý điều hành của bộ máy hành chính một số nơi chậm thay đổi, quy trình làm việc chưa chuyên nghiệp, sự phối hợp còn thiếu chặt chẽ. Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn thấp, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đồng bộ, thống nhất; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Nội vụ còn hạn chế.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Bộ, ngành Nội vụ

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ là:

Về công tác cải cách hành chính: tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc triển khai đồng bộ các nội dung CCHC; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thực sự đi vào đời sống.

Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được phê duyệt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai tổng kết việc thực hiện Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức để đề xuất sửa đổi, bổ sung 2 luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế: đẩy mạnh rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII.

Về tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính: sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã. Tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tham mưu triển khai những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền 03 đề án về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”...

Về chính sách tiền lương: xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để trình Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII (tháng 5/2018). Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; ban hành Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở; Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Về hội và tổ chức phi chính phủ: phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật về hội; xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật về hội. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác hội và những người làm việc tại một số hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Về công tác thi đua, khen thưởng: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện các phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo: tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 20-TB/TW ngày 30/12/2016 của Bộ Chính trị về Đề án “Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta”; thực hiện kết luận của Ban Bí thư về kết quả tổng kết Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo. Phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước: tham mưu và trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật lưu trữ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, lưu trữ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Về công tác thanh niên: tiếp tục xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã…

Về công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân vận, dân chủ: triển khai nghiên cứu xây dựng Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới…

Về công tác thanh tra, kiểm tra: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên, đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ.

Đối với Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2018 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, triển khai nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được ban hành. Triển khai các nghị định quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được Chính phủ ban hành.

Thứ ba, thực hiện việc giao biên chế năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những vi phạm. Tăng cường phối hợp và chủ động đề ra các biện pháp đồng bộ để phòng ngừa, xử lý.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo các kết quả, kết luận theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bao che, dung túng, bỏ lọt tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Thứ sáu, làm tốt công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2018, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND cấp huyện gắn với rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Thứ tám, thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ, thanh niên... tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, góp phần thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

3. Giải pháp thực hiện

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các đơn vị phải nêu gương để cán bộ, công chức, viên chức noi theo; làm tốt công tác chính sách, quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của từng công chức, viên chức.

Hai là, tập trung rà soát lại các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ được giao bổ sung, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, phân công rõ nhiệm vụ trong lãnh đạo đơn vị và đến từng vị trí công tác. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng công chức, viên chức.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, chú trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cần tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đẩy mạnh thực hiện đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; hoàn chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc của UBND cấp tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở; rà soát để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; tổ chức lại thôn, tổ dân phố cho phù hợp với quy định hiện hành.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức; triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với tập trung triển khai đồng bộ các nội dung CCHC; tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại; gắn việc xác định và công bố Chỉ số CCHC với Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; CCHC công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Sáu là, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ; hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; triển khai tốt các đề án, chính sách, chương trình, dự án về thanh niên và công tác thanh niên.

Bảy là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế. Kiểm soát tốt việc chi ngân sách nhà nước cho hành chính công và đầu tư công; tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Tám là, các tổ chức đoàn thể ngành Nội vụ cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ của ngành nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên, từ đó khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018.

Năm 2018 được xác định là năm bản lề thực hiện các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành Nội vụ. Phát huy thành tích công tác năm 2017, trong năm 2018, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cần tiếp tục bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng bộ và lãnh đạo các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Bộ, ngành./.

Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tcnn.vn
[2063]
Phát huy thành tích năm 2017, ngành Nội vụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ 1. Những kết quả nổi bật trong năm 2017 của Bộ, ngành Nội vụ Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc các
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta
Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa
Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiện lợi, hiệu quả

TPHCM: Nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Góp phần xây dựng cách nhìn biện chứng trong công tác quản lý khi thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng ở 10 tỉnh, thành phố

Đã phát hiện 437 vụ/665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng

Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Bộ Nội vụ kiến nghị Vĩnh Long thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.