26/08/2013 05:25
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

 Lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh là người đặt nền móng, lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi các thế lực thực dân, đế quốc, khai sinh nước Việt Nam mới, làm rạng rỡ non sông, đất nước, con người Việt Nam. Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn biển để học tập, tiếp thu, phát triển và xây dựng chủ thuyết cho cách mạng Việt Nam.

 Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã để lại một hệ tư tưởng, tổng hòa các quan điểm về cách mạng, về thời đại, về các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tư tưởng về báo chí cách mạng Việt Nam. Người không chỉ để lại một sự nghiệp báo chí đồ sộ, mà cao hơn cả là một nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

1. Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là nhà báo lớn, người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. Qua thực tiễn hoạt động chính trị, Người nhận thấy sức mạnh, phạm vi ảnh hưởng của báo chí và luôn coi báo chí là vũ khí tư tưởng trong cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng một chế độ xã hội tiến bộ theo con đường chủ nghĩa xã hội. Nền báo chí đó mang đậm dấu ấn của lãnh tụ Hồ Chí Minh. 
Trong những năm đầu hoạt động, Bác Hồ đã đến nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, trong đó có nghề báo. Người làm mọi việc của nghề này, từ viết bài, sửa bài, biên tập, tổ chức in ấn, phát hành, đến tổ chức, lãnh đạo và chỉ đạo một tờ báo. Người quan niệm: công việc viết báo, làm báo là “công tác cách mạng” để “phụng sự Tổ quốc”, “phụng sự nhân dân”, “phụng sự giai cấp và nhân loại”. Qua các bài báo, Người đã thu hút sự chú ý của phong trào cộng sản, yêu chuộng hòa bình trên thế giới về một đất nước thuộc địa nhỏ bé, nhưng kiên cường đấu tranh giành độc lập; khởi đầu cuộc cách mạng tư tưởng cho dân tộc Việt Nam, truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Người sử dụng báo chí như một vũ khí chính trị, tư tưởng sắc bén để giáo dục, thức tỉnh nhân dân hướng theo con đường cách mạng và làm cách mạng thành công. Đó là điều khác biệt so với các bậc tiền bối trong việc tìm con đường cứu nước, cứu dân, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Sinh thời, Người sáng lập ra 9 tờ báo. Đó là các tờ báo: Người cùng khổ (Le Paria, năm 1922), Quốc tế Nông dân (1924), Thanh niên (1925), Công nông (1925), Lính Kách mệnh (1925), Thân Ái (1928), Tạp chí Đỏ (1929), Việt Nam độc lập (1941), Cứu quốc (1942). Bác đã viết hơn 2.000 bài báo, sử dụng 150 bút danh, viết bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Việt… đăng trên 50 báo, tạp chí ở trong và ngoài nước. Bài báo đầu tiên Bác viết là bài “Vấn đề bản xứ” đăng trên tờ báo Pháp LHumanite ngày 02/8/1919 và bài báo cuối cùng là “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng”, đăng trên báo Nhân dân ngày 01/6/1969.
Sau 11 năm bôn ba ở nước ngoài, năm 1922 tại Pari, thủ đô nước Pháp, Người cùng một số nhà cách mạng thuộc địa châu Á, châu Phi lập ra báo Người cùng khổ (Le Paria). Tờ báo tố cáo chính sách đàn áp, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc nói chung và thực dân Pháp nói riêng. Tờ báo đã gây tiếng vang, báo động về ách thực dân đè nặng nhân dân các xứ thuộc địa. Cuối năm 1924, Người về Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, Người thành lập “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập ra báo Thanh Niên, là cơ quan ngôn luận của Hội. Báo ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Lúc đó Người làm Tổng biên tập, viết những bài quan trọng. Báo ra được 88 số. Tháng 4/1927, Tưởng Giới Thạch khủng bố cách mạng Trung Quốc và những người cách mạng Việt Nam trên đất Quảng Châu, Người bí mật sang Liên Xô. Cơ quan báo Thanh niên chuyển đến Hồng Kông, tiếp tục xuất bản cho đến cuối năm 1929. Đây là tờ báo cách mạng tiếng Việt đầu tiên của nước ta, góp phần quan trọng, chuẩn bị về mặt tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930. 
Đầu năm 1941, Người về nước chỉ đạo Hội nghị Trung ương VIII, thành lập Mặt trận Việt Minh và lập ra báo Việt Nam độc lập với tư cách là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh. Số đầu tiên Việt Nam độc lập ra ngày 01/8/1941 tại Pắc Bó, do Người trực tiếp biên tập. Trên trang nhất số báo đó in bức tranh tuyên truyền do Người vẽ với 4 câu thơ “Việt Nam độc lập thổi kèn loa/ Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già/ Đoàn kết vững bền như khối sắt/ Để cùng nhau cứu nước Nam ta”. Đấy là lời hiệu triệu kêu gọi nhân dân Việt Nam khởi nghĩa dưới lá cờ Việt Minh. Đây là tờ báo bằng tiếng Việt đầu tiên được Người sáng lập ở trong nước đến ngày 30/9/1945 báo ra được 120 số. 
Sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 07/9/1945, Người chỉ thị thành lập Đài phát thanh quốc gia (nay là Đài Tiếng nói Việt Nam) và sau đó thành lập hãng Thông tấn quốc gia “Việt Nam thông tấn xã” (nay là Thông tấn xã Việt Nam) ngày 15/9/1945. Các phương tiện thông tin đó của một nước Việt Nam mới giành được độc lập đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, vận động toàn dân xây dựng cuộc sống sau khi giành được độc lập trong muôn vàn khó khăn. Người tiếp tục chỉ đạo, cho ra đời một số báo mới khi đất nước bước vào thời kỳ 9 năm kháng chiến. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, tháng 02/1951, báo Sự thật ngừng xuất bản, Người chỉ đạo ra báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, số đầu tiên ra ngày 11/3/1951. Ngoài việc sáng lập, chỉ đạo hoạt động báo, Người còn là cộng tác viên xuất sắc, đã viết và đăng 1.205 bài trên báo Nhân dân với 23 bút danh khác nhau. 
Ngày 14/12/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh về chế độ báo chí, quy định về tự do ngôn luận, làm tiền đề cho các văn bản pháp luật về báo chí Việt Nam ra đời sau này.
Để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 05/02/1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày ra số báo Thanh niên đầu tiên - ngày 21/6/1925 làm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. 
2. Tư tưởng báo chí cách mạng và đội ngũ báo chí cách mạng hiện nay
Cách mạng Việt Nam đã sản sinh ra nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc xuất thân từ nghề báo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và là nhà báo kiệt xuất. Cuộc đời hoạt động của Người không tách rời hoạt động báo chí. Người coi làm báo chính là làm cách mạng. Các tác phẩm báo chí của Người có nội dung cách mạng sâu sắc, mang tích giáo dục rõ rệt, thấm đậm tư tưởng cách mạng, nhân văn, mẫu mực về hình thức thể hiện, tạo nên một phong cách độc đáo - phong cách làm báo Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời sự nghiệp phục vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí văn hóa - tư tưởng sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. 
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái gì lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì hại cho dân thì hết sức tránh. Chính vì vậy, với báo chí cách mạng, Bác đặt rõ mục đích hoạt động là vì nước, vì dân. Người nhắc nhở những người làm báo: Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn. Để báo chí luôn là diễn đàn của nhân dân, Người khẳng định: Một tờ báo không được đại đa số (dân chúng) ham muốn thì không xứng đáng là một tờ báo; không riêng gì viết sách, viết báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng và nhấn mạnh, báo chí không chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể; mà còn là vũ khí sắc bén chống lại mọi biểu hiện phản động, tiêu cực đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, của đất nước; báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. 
Về kỹ năng làm báo, Người nhắc nhở: Làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, nội dung, cách viết. Cần xác định rõ: Viết cái gì? Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết thế nào? Và Người không quên nhắc các nhà báo phải viết chân thực, trung thực, mỗi bài viết của phóng viên phải bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét kiểm tra, chọn lọc. Bài viết phải đem lại lượng thông tin cao và chính xác. Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra, không nên nói ẩu, chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. Người còn dạy nhà báo phải viết ngắn gọn, dễ hiểu, không nên viết “dây cà ra dây muống”, khi viết xong phải đọc cho người khác nghe góp ý.v.v… Tất cả những điều đó cũng chính là kỹ năng viết báo hiện đại, ngày nay giới báo chí đang tiếp tục thực hiện. Người khuyên các nhà báo chú ý giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, vì "Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp". 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng nước ta 88 năm qua đã trở thành công cụ tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước trong tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đội ngũ nhà báo cách mạng luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, đấu tranh thống nhất đất nước trước đây, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trong 88 năm qua báo chí cách mạng Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; trở nên phong phú cả về nội dung lẫn hình thức; đội ngũ những người làm báo và các thể loại báo chí không ngừng lớn mạnh với đầy đủ các loại hình báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, hội tụ công nghệ thông tin hiện đại. Đặc biệt, sau những năm đổi mới, báo chí nước ta cũng đã tự đổi mới, khởi sắc, sắc bén, nhanh nhạy, thông tin toàn diện, đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống các luận điệu phản động, thù địch, góp phần làm lành mạnh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tham gia trực tiếp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng và phát triển đất nước. 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến cuối năm 2012, cả nước có 812 cơ quan báo chí với 1.084 ấn phẩm. Trong đó, báo in là 197 (84 cơ quan báo chí Trung ương và 113 cơ quan báo chí địa phương); tạp chí là 615 (488 tạp chí Trung ương và 127 tạp chí địa phương); 25 báo ngày, 67 đài phát thanh, truyền hình, 62 báo điện tử, 1.024 trang tin điện tử tổng hợp chung, trong đó có 300 trang của các cơ quan báo chí; 191 trang mạng xã hội; trên 2 triệu blog. Cả nước có gần 17 nghìn nhà báo đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc và ở nước ngoài. 
Trong những năm qua, báo chí đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân; góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hầu hết các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện lớn, đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến. Phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước phát triển về số lượng, trình độ, tham gia ngày càng tích cực vào quá trình truyền thông, đồng thời có những đóng góp tích cực, quan trọng vào những thành quả có ý nghĩa lịch sử của quá trình đổi mới ở nước ta.
Công tác báo chí thời gian qua đã ứng được những yêu cầu đặt ra, trong đó, nổi bật nhất là công tác thông tin, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên tuyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (giải pháp kìm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, cơ cấu lại nền kinh tế...); tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Đảng, Nhà nước và nhân dân mong những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng; không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thông tin tuyên truyền một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Trách nhiệm của người làm báo trong tình hình mới
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, chỉ rõ: Báo chí phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy tiềm lực và ưu điểm, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, mở rộng đối tượng độc giả, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, khi nói về nhiệm vụ phát triển hệ thống thông tin đại chúng, nhấn mạnh: “Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước; khắc phục xu hướng thương mại hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, xuất bản vững vàng về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới. Rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới báo chí, xuất bản trong cả nước theo hướng tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất - kỹ thuật theo hướng hiện đại. Phát triển và mở rộng việc sử dụng internet, đồng thời có biện pháp quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh”.
Đây là những nhiệm vụ của báo chí trong giai đoạn hiện nay, vừa mang tính chủ trương vừa mang tính thực tiễn, hướng dẫn các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí, các cơ quan báo chí, các nhà báo thực hiện trong quá trình tác nghiệp. Có thực hiện tốt những quan điểm này báo chí mới làm tốt các chức năng thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản biện xã hội, nâng cao sức chiến đấu. 
Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi nhà báo cần tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về chính trị tư tưởng, vững về lập trường, quan điểm chính trị, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, nắm vững công nghệ thông tin hiện đại để đạt tới hiệu quả thông tin cao nhất chuyển tải tới độc giả. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường trong công tác thông tin, không chạy theo xu hướng giật gân câu khách, không “tầm thường hóa” nội dung thông tin bằng những “tin tức lá cải”. Tiêu chí chung nhất, cao nhất để đánh giá nhà báo là nhà báo đó có thực hiện tốt trách nghiệm xã hội, nghĩa vụ công dân không. 
Hoạt động báo chí đã có Luật Báo chí điều chỉnh, các nhà báo phải thực hiện nghiêm, đồng thời thực hiện thật tốt 9 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng Việt Nam, gồm 9 điều ngắn gọn, được thông qua tại Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam tháng 8/2005, như sau:
 1. Người làm báo phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
3. Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật. 
4. Sống lành mạnh, trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.
5. Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội.
6. Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.
7. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.
 8. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ.
9. Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác. 
Những người làm báo thực hiện tốt những điều này là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hà Minh Huệ Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
[6216]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt NamCuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã để lại một hệ tư tưởng, tổng hòa các quan điểm về cách mạng, về thời đại, về các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tư tưởng về báo chí cách mạng Việt Nam. Người không chỉ để lại một sự nghiệp báo chí đồ sộ,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.