08/05/2015 10:12
Nghị định số 29/CP ngày 20/2/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ

PHỦ THỦ TƯỚNG

                 ----------------------


Số: 29 - CP

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                -------------------------------------------------------

                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1973

NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

-------------------------------------------

về việc thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;

Để tăng cường quản lý công tác tổ chức và cán bộ của Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ. Ban Tổ chức của Chính phủ có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng Chính phủ quản lý công tác tổ chức và cán bộ theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và luật lệ của Nhà nước, nhằm xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước.

Điều 2. - Ban Tổ chức của Chính phủ có nhiệm vụ cùng với các cơ quan liên quan:

1.     Nghiên cứu xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước các ngành, các cấp, nhằm quy định rõ nhiệm vụ chức năng, hệ thống tổ chức, mối quan hệ (gồm cả mối quan hệ với tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân), tiêu chuẩn tổ chức và cán bộ, biên chế của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, trình Chính phủ duyệt và phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện.

2.     Quản lý chung công tác biên chế các cơ quan Nhà nước.

3.     Quản lý công tác cán bộ các cơ quan Nhà nước theo đúng đường lối, nguyên tắc, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước.

4.     Hướng dẫn việc tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp theo luật lệ quy định; theo dõi tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

5.     Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền các cấp

6.     Xây dựng chế độ thành lập và hoạt động của các Hội quần chúng trình Chính phủ ban hành; theo dõi tình hình hoạt động của các Hội quần chúng.

Điều 3. – Ban tổ chức của Chính phủ do một trưởng ban phụ trách, giúp việc trưởng ban có các Phó ban.

Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức của Chính phủ gồm có một số vụ và đơn vị tương đương.

Điều 5. – Ban Tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tổ chức chính quyền các ngành, các cấp để giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý tốt công tác tổ chức và cán bộ của Nhà nước.

Điều 6. – Các đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Trưởng ban Tổ chức của Chính phủ, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này./.

                                                                    T/M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

                                                                       K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                                                                           PHÓ THỦ TƯỚNG

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                        Lê Thanh Nghị

Nghị định số 29/CP ngày 20/2/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức của Chính phủPHỦ THỦ TƯỚNG                       Số: 29 - CP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tin mới nhất
Các sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp
Các Nghị định, Thông tư do Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký ban hành
Nghị định số 14/NV ngày 19 tháng 01 năm 1946 về Tổ chức Bộ Nội vụ
Các tin khác
Tin mới nhất

Giải pháp "vị trí, việc làm" trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

Nâng cao tầm uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ khoa học xã hội nhân văn quân sự Việt Nam

Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng kết công tác bầu cử

Danh sách trích ngang 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Editor in Chief: Mr. Nguyen Duc Tuan
Publication Permit No 407/GP-BTTT on September 27, 2013
Head office: 8 Ton That Thuyen Str., Cau Giay Dist., Hanoi - Tel: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621
Email: tapchitcnn@moha.gov.vn (Trial version)