Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Một số nội dung về quản lý chương trình bồi dưỡng; thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng; phân công tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Ngày đăng: 29/12/2021