Hà Nội, Ngày 16/05/2021

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Ngày đăng: 09/04/2021