Hà Nội, Ngày 01/06/2020

Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW”

Ngày đăng: 01/11/2019