Hà Nội, Ngày 17/06/2024

Nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở nhà trường quân đội hiện nay

Ngày đăng: 08/06/2024   19:08
Mặc định Cỡ chữ

Học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân đội (NTQĐ) là lực lượng đông đảo, chiếm đại bộ phận học viên hiện đang đào tạo tại các nhà trường trong toàn quân. Hiện nay, do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của “một bộ không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã phần nào tác động tiêu cực đến trách nhiệm, động cơ học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực của học viên ở các NTQĐ. Vì vậy, việc thường xuyên  “tự soi, tự sửa” của đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các NTQĐ nhằm phát hiện hạn chế, yếu kém của bản thân, từ đó tìm ra nguyên nhân, xác định giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa là yêu cầu khách quan, cấp thiết trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các NTQĐ hiện nay.

Ảnh minh họa: internet

Những năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương lần thứ khóa XIII; Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng ở các NTQĐ đã có nhận thức đúng, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “tự soi, tự sửa” đối với học viên các cấp trong các NTQĐ, trong đó có học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện “tự soi, tự sửa” ngày càng sát hợp với đối tượng đào tạo và có chuyển biến tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng học tập, tu dưỡng của học viên và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, sự chuyển biến, tiến bộ trong “tự soi, tự sửa” của học viên vẫn còn những hạn chế, bất cập ở nhiều mặt khác nhau cần phải khắc phục. Một một số cấp ủy, cán bộ chủ trì và một số học viên chưa nhận thức đầy đủ về “tự soi, tự sửa”; nội dung, hình thức, biện pháp còn thiếu linh hoạt và sáng tạo, chưa thật sự phù hợp và hiệu quả với đặc thù, yêu cầu của mô hình, mục tiêu đào tạo, do đó kết quả “tự soi, tự sửa” của học viên chưa toàn diện và vững chắc so với yêu cầu đặt ra.

Để nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục và đào tạo của các NTQĐ, trong thời gian tới các NTQĐ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một , thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trong NTQĐ cần thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên nắm vững những nguyên lý về đảng và xây dựng đảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kế hoạch, nội dung, chương trình, mục tiêu, yêu cầu đào tạo để học viên nắm chắc, làm cơ sở “tự soi, tự sửa” và thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới… để làm rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò, yêu cầu, nội dung, biện pháp thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, học viên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phải tạo được sự chuyển biến thực chất, hiệu quả về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Theo đó cần thực hiện các biện pháp cụ thể là: Giáo dục thông qua sinh hoạt, học tập của các tổ chức đảng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quá trình tự học tập, tự nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, thông qua tổ chức các hoạt động thực tiễn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội.

Hai , xác định đúng nội dung và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp “tự soi, tự sửa” của học viên.

Xác định đúng nội dung “tự soi, tự sửa” đó là: tập trung “tự soi, tự sửa” bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật cho đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trong các NTQĐ hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XI, XII); Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới... Nội dung “tự soi, tự sửa” cần phải bám sát đối tượng theo năm học, sát thực tiễn và được cụ thể hóa theo từng năm học, khóa học và đối tượng học.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp “tự soi, tự sửa” đó là: từng học viên phải tự nhận thức rõ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và xây dựng đơn vị. Tự giáo dục, rèn luyện tính độc lập, tự chủ trong xây dựng, điều chỉnh hành vi, thói quen theo giá trị chuẩn mực chung; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh. Chủ động, sáng tạo, tự giác, trung thực trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tri thức khoa học một cách toàn diện; đề cao trách nhiệm từng cá nhân trong việc nâng cao khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị; tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống; tự bồi dưỡng khả năng làm chủ bản thân và kinh nghiệm xử lý tình huống. Tích cực “tự soi, tự sửa” để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách của sĩ quan trong quân đội. Mỗi học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội cần tự giác khép mình vào tổ chức, tôn trọng tổ chức, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình và quyết tâm “tự soi, tự sửa” khuyết điểm, hạn chế. Qua đó, mỗi học viên ở NTQĐ đều thống nhất nhận thức: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của mỗi người không phải do tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(1); “Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân”(2).

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò nêu gương trong “tự soi, tự sửa”; phê bình, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với những học viên không thực hiện các nền nếp, chế độ, thiếu tích cực trong “tự soi, tự sửa”, trong phát huy vai trò nếu gương.

Ba , gắn nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội với tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật Quân đội.

Gắn nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên với duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp, quy định của các NTQĐ, đơn vị như: ra vào doanh trại; quy định mang mặc quân trang, quân phục; quy định sinh hoạt tập trung; các chế độ quy định về lên lớp, ôn tập, thảo luận, thu hoạch, nghiên cứu khoa học... Tiến hành đánh giá, bình xét chặt chẽ, nghiêm túc và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, chấp hành nghiêm kỷ luật, những cá nhân tích cực “tự soi, tự sửa”, trong phát huy vai trò nêu gương theo tinh thần “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”(3).

Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chỉ huy các đại đội, cơ quan chức năng trong và ngoài NTQĐ để gắn việc “tự soi, tư sửa” với quản lý các quan hệ xã hội của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Gắn “tự soi, tự sửa” với quản lý chặt chẽ và nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, mối quan hệ, diễn biến tư tưởng của học viên; quản lý hành chính; quản lý kỷ luật; quản lý theo nhiệm vụ và quản lý theo nhóm đối tượng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, tổ chức duy trì thực hiện bảo đảm chất lượng các chế độ, nền nếp quy định của học viên. Mặt khác, cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cơ quan chức năng cấp trên; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, của tổ chức đoàn thể, Hội đồng quân nhân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các NTQĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay./.

‐---------------------

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.612.

(2) Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, H.2024, tr.2.

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.672.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021.

2. Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, H.2021.

3. Bộ Chính trị, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

4. Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương “Về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới”, H.2022.

5. Bộ Quốc phòng, Quyết định số 3061/QĐ-BQP ngày 11/7/2023 phê duyệt Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, H.2023.

 

Thượng tá, ThS Hoàng Văn Biển - Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

tcnn.vn

Bình luận

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng 10/06/2024
Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, cơ quan, tổ chức, đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Bài viết phân tích thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Ngày đăng 05/06/2024
Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới” đã làm rõ hơn, phong phú và sâu sắc hơn những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những nội dung cơ bản của bài viết này.

Đấu tranh chống chiêu trò lợi dụng tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm để chống phá Đảng và Nhà nước - Nhìn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng 24/05/2024
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, làm rõ thực trạng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời vạch ra những nhiệm vụ, giải pháp để phòng trị, ngăn chặn thực trạng này. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn rất quan trọng để đấu tranh với những chiêu trò, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù định, lợi dụng hiện tượng một bộ phận CBCCVC sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm để chống phá Đảng và Nhà nước ta; đồng thời là cẩm nang quý để xây dựng đội ngũ CBCCVC toàn tâm, toàn ý phục vụ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng văn hóa đổi mới trong cơ quan nhà nước

Ngày đăng 17/05/2024
Văn hóa đổi mới là một bộ phận cấu thành của văn hóa tổ chức, giúp xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn hơn, phát huy tiềm năng sáng tạo của công chức, viên chức và làm tăng khả năng thích ứng của cơ quan nhà nước trước xu hướng biến đổi không ngừng của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Để “tinh thần đổi mới” trở thành giá trị chung và xây dựng được văn hóa đổi mới trong các cơ quan nhà nước, đòi hỏi phải có một hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ và được thực hiện khả thi trong các cơ quan nhà nước.

Bàn về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 13/05/2024
Để đảm bảo quyền lực nhà nước được thực thi cũng như bảo vệ trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì các quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện đúng pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ này. Bài viết phân tích, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chính quyền các cấp.